19 Μάι 2024 23:05

Ύδρευση οικισμου Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη 26 – 6 – 2017
Αρ. Πρωτ. : 9250

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :
«Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» με προϋπολογισμό 162.601,63€ χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) : Χωματουργικά 64.796,34€, Σωληνώσεις – Δίκτυα 93.408,42€.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας στο Δημαρχείο Πύλης, Ηρώων 1940, Αρ 1, μέχρι τις 14 – 7 – 2017. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε Δεκαπέντε (15) ευρώ. Επίσης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, από τις 26 – 6 – 2017, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.dimospylis.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350326, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Στυλιανή Παρασκευά.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 – 7 – 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. .(ως
ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται ώρα 10.00π.μ.), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Πύλης οδός Ερμού 5 ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διαγωνισμού. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά
έκπτωσης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
3.253,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 –
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ, 2016ΕΠ00610020 : 162.601,63€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ : 39,024,39€
Τόπος εκτέλεσης του έργου ο Αετός του Κ.Δ. Παχτουρίου του Δήμου Πύλης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Πύλης.

 

 

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

 

 


 

0.Loipa eggrafa_34717042994596130790.ejvfyllo_aetos

1.Perilipsi Diakiryxis_5936417302012342036telikh_perilhptikh_diakhryjh_aetos

2.Lista exetasis_44144575562093011x042.teyd_aetos

2.Teychos Diakiryxis_3422580642332310942telikh_analytikh_diakhryjh_aetos


3.Lista exetasis_79280374586939916143.entypo_oikonomikhs_prosforas_aetos


4.Lista exetasis_28855912020353995734.texnikh_perigrafh_aetos


5.Lista exetasis_53865324428063233565.prometrhseis_aetos


6.Lista exetasis_25528314128534539906.proypologismos_aetos


7.Loipa eggrafa_243579894187343737neo timologio_meleths_aetos


8.Loipa eggrafa_3193852290475301327telikh_esy_aetos


9.Lista exetasis_21297233357517301619.eteptsy_aetos


10.Lista exetasis_327485024945782437610.say_aetos


11.Lista exetasis_479552791565079033611.fay_aetos