23 Φεβ 2024 03:29

“Οι Παιδικοί Σταθμοί Δ. Πύλης συμμετέχουν στην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                              

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,               

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Ε Ν Η ΜΕ Ρ Ω Σ Η

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» γνωστοποιεί στις μητέρες νηπίων του Δήμου Πύλης ότι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Πύλης ήτοι: ΓΟΜΦΩΝ, ΠΗΓΗΣ, ΠΥΛΗΣ και ΦΗΚΗΣ, συμμετέχουν στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Τοπικής ανάπτυξης και  Αυτοδιοίκησης  Α.Ε. για την περίοδο 2011-2012 (Πρόσκληση 757/24-5-2011).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μητέρες νηπίων ηλικίας από 2,5 ετών συμπληρωμένων την 01/09/2011, μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο), οι οποίες έχουν Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή

β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – STAGE, Πρόγραμμα συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή

γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή

δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης  (Πρόσκληση 757/24-5-2011).

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού).

Η επιλογή και η διάθεση των θέσεων πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. η οποία είναι και ο φορέας υλοποίησης της πράξης.

Οι μητέρες που θα επιλεγούν απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή τροφείων καθ'  όλη τη διάρκεια συμμετοχής στην πράξη.

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ( http://www.eetaa.gr/) καθώς και να  απευθύνονται  στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύλης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΠΥΛΗ 27/6/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣ