24 Φεβ 2024 14:19

“ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη στον Τεχνικό Τομέα”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Πύλη 17-12-2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                         Αρ. Πρωτ.:29105

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

 

Ο Δήμαρχος Πύλης Κων/νος Δ. Κουφογάζος έχοντας υπόψη

-τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07

-τον ΟΕΥ του Δήμου Πύλης (ΦΕΚ 1737Β/3-8-2011)

-την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου στον Τεχνικό τομέα.

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) Πολυτεχνικής Σχολής ή αντίστοιχου ΤΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα Τεχνικού τομέα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ τουλάχιστο δύο (2) ετών. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής :

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την Δευτέρα 30-12-2013 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο του Δήμου Πύλης στην Πύλη Τρικάλων Δ/νση : Ηρώων 1940.Αρ.1 (Πληροφορίες στο τηλ 2434350100) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ