24 Φεβ 2024 13:56

“ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Νομικής φύσεως”

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Τηλ.: 2431352128
Fax : 2434352124
T.K.42032
E-mail : dpilis@otenet.gr

                           Πύλη, 06/10/2014
                          Αριθμ. πρωτ. 19944

 

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α)
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007
3.    Τις διατάξεις του Ν.4093/2012 σύμφωνα με τον οποίο επανακαθορίζονται οι θέσεις  ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
4.    Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.11 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011 τ.Α)
5.    Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1737/3-8-2011τ.Β)
6.    Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα Νομικής φύσεως

ΚΑΛΕΙ

 Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου. 

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση
2.    Πτυχίο ή Δίπλωμα (ΑΕΙ) Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής
3.    Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η, από την οποία να προκύπτει ότι κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος
4.    Οι άνδρες υποψήφιοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές
5.    Βιογραφικό σημείωμα που τεκμηριώνει την  γνώση, εμπειρία και επαγγελματική του ενασχόληση με θέματα Νομικά
6.     Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ τουλάχιστο πέντε ετών. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 7.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
8.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία  δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007  (άρθρα 11 έως και 17).
9.    Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης
10.    Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού συνεργάτη ο οποίος θα επικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά τη κρίση του είναι κατάλληλο.
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας είναι αντίστοιχη με τη θητεία της δημοτικής αρχής που θα διενεργήσει την πρόσληψη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στην ημερήσιο τύπο, αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημοτικό κατάστημα (Ηρώων 1940, αρ.1 43032 ΠΥΛΗ) και στο γραφείο πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες στα τηλ:2431352128 και 2434350128.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ