06 Δεκ 2023 09:08

“ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγου”

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Τηλ.: 2431352128
Fax : 2434352124
T.K.42032
E-mail : dpilis@otenet.gr

                           Πύλη, 06/10/2014
                          Αριθμ. πρωτ. 19918

 

 

 

 


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α)
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007
3.    Τις διατάξεις του Ν.4093/2012 σύμφωνα με τον οποίο επανακαθορίζονται οι θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
4.    Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.11 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011 τ.Α)
5.    Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1737/3-8-2011τ.Β)
6.    Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα Οικονομικά

ΚΑΛΕΙ

  Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου, ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγου.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση
2.    Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής
3.    Πτυχίο γνώσης Αγγλικής γλώσσας (καλή γνώση)
4.    Γνώση χειρισμού Η/Υ
5.    Οι άνδρες υποψήφιοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές
6.    Βιογραφικό σημείωμα που τεκμηριώνει την  γνώση, εμπειρία και επαγγελματική του ενασχόληση με θέματα οικονομικά
7.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
8.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία  δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007  (άρθρα 11 έως και 17).
9.    Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης
10.    Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού συνεργάτη ο οποίος θα επικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά τη κρίση του είναι κατάλληλο.
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας είναι αντίστοιχη με τη θητεία της δημοτικής αρχής που θα διενεργήσει την πρόσληψη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στην ημερήσιο τύπο, αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημοτικό κατάστημα (Ηρώων 1940, αρ.1 43032 ΠΥΛΗ) και στο γραφείο πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες στα τηλ:2431352128 και 2434350128.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ