20 Μάι 2024 00:37

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ.
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1
Τ.Κ:42 032
Τηλ: 2434350126
Fax: 2434350171
Πύλη 25/4/2017
Πρωτ:5071

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση)

Ο Δήμος Πύλης Ν.Τρικάλων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 206 του Ν.3584/2007 και ύστερα από την υπ’ αριθ.40/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.990/57074/25-4-2017 (AΔΑ:ΩΗ74ΟΡ10-Φ45) απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ
47/τ.Α/11-5-2015) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών σε θέματα πολιτικής
προστασίας, με τις ανάλογες ειδικότητες και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά
προσόντα χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Εργάτης καθαριότητας (ΥΕ) 3 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Δύο (2)

μήνες

Εργάτης    Γεν. Καθηκόντων (ΥΕ) 3 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Δύο (2)

μήνες

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  1. 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. 2. Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους
  3. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
  4. 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου  14  παρ.1  του  Ν.2190/1994  με  την  ιδιότητα  του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Πύλης (Δ/νση: Ηρώων 1940-1, ) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

Κατεβάστε το Αρχείο

Δίμηνη απασχόληση.pdf