02 Οκτ 2023 21:28

“Εξουσιοδότηση Υπαλλήλου για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών.”

Ο Δήμαρχος Πύλης

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87Α')

2-Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.& Κ.-ΦΕΚ 114/Α'/8-6-2006).

3.-Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και της άμεσης εξυπηρέτησης των δημοτών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

1.-Εξουσιοδοτούμε τον Δημοτικό Υπάλληλο:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ

-Γώγος Γεώργιος του Βασιλείου-Κλάδος ΔΕ38 χειριστών Η/Υ, με βαθμό Γ'

Nα υπογράφουν κατ' εντολή μου τα παρακάτω έγγραφα, πιστοποιητικά κ.λ.π., όταν δεν είναι δυνατή από εμένα η υπογραφή αυτών λόγω απουσίας ή κωλύματος:

1.-Τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά γεννήσεως ηλικίας, ιθαγένειας, οικογενειακής κατάστασης, κληρονόμων, στρατολογικής φύσεως των Δημοτών που εκδίδονται σύμφωνα με τα τηρούμενα επίσημα στοιχεία (Μητρώα Αρρένων-Δημοτολόγια κ.λ.π.),μόνιμης κατοικίας.

2.-Θεωρήσεις γνησίου υπογραφών.

3.-Θεωρήσεις φωτοαντιγράφων.

4.-Θεωρήσεις εξουσιοδοτήσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών.

5.-Απλά διαβιβαστικά υπηρεσιακής χρήσης.

Η παρούσα ισχύει από 15-3-2011 μέχρι 31-12-2011.

                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                     Μ.Ε.Δ.

                       Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 

 -ΚΟΙΝ.:                              

Οριζόμενους Υπαλλήλους