05 Οκτ 2023 05:26

ΑΙΤΗΣΗ με σκοπό την ένταξη στο Πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου στον Δήμο Πύλης

            ethn
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 29 Οκτωβρίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 20065

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
με σκοπό την ένταξη τους
στο Πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Ο Δήμος Πύλης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 του «Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πύλης», που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 191/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης (ΑΔΑ:ΩΨΡΛΩ14-474) και την επικείμενη έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου,

απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς:

α) Έλληνες κατοίκους του Δήμου Πύλης,
β) Ομογενείς κατοίκους του Δήμου Πύλης και
γ) Αλλοδαπούς που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Πύλης και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο,
οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, να υποβάλλουν αίτηση, προκειμένου, μετά από αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαχείρισης, να κριθούν δικαιούχοι των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Πύλης.
1. Βασικό κριτήριο για την ένταξη, μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών από τις παραπάνω κατηγορίες, στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της «απορίας», η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

2. Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
i) υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
• Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
• Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.

ii) δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του δυνητικού δικαιούχου:
• Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

• Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού.
• Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
• Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
• Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.
• Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).
• Σε περίπτωση που το μονήρες άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.
• Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.
Τα υποβαλλόμενα στοιχεία των αιτούντων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, που δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους.

3. Από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των ακόλουθων κοινωνικών κριτηρίων:
• Απορία: Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής:
Μέλη Οικογένειας Ετήσιο Εισόδημο

Ένα (1) άτομο 5.000 ευρώ
Δύο (2) άτομα 6.000 ευρώ
Τρία (3) άτομα 8.000 ευρώ
Τέσσερα (4) άτομα 10.000 ευρώ
Πέντε (5) άτομα και άνω 12.000 ευρώ

• Οικογενειακή Κατάσταση: Πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ.
• Οικονομική και Περιουσιακή Κατάσταση: Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του μονήρη ατόμου ή των μελών της οικογένειας που αιτούνται παροχές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
• Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων των ουσιοεξαρτήσεων), καθώς και αναπηρία.
• Ανεργία.
• Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτει το μονήρη άτομο ή τις οικογένειες σε δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση.

4. Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά από τους δυνητικούς δικαιούχους μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015.
Σε πρώτη φάση θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου όσες αιτήσεις υποβληθούν μέχρι και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015, προκειμένου να κριθούν οι πρώτοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου για να λάβουν τις παροχές τους πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων.
Όσες αιτήσεις υποβληθούν πέραν της 30ης Νοεμβρίου, θα αξιολογηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο που θα οριστεί από την Επιτροπή Διαχείρισης.

5. Αρμόδια Υπηρεσία Παραλαβής Αιτήσεων: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων (δυνητικών δικαιούχων) κατατίθενται στο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πύλης, που λειτουργεί στο Δημαρχείο Πύλης, οδός Ηρώων 1940-1, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των δυνητικών δικαιούχων, συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό του Προγράμματος, με σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στη διαφύλαξη της ανωνυμίας των αιτούντων. Η Επιτροπή Διαχείρισης, μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, με απόφασή της θα καθορίσει τους τελικούς δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων. Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα επανεξετάζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης, ανά εξάμηνο, προκειμένου να διαπιστώνεται η μεταβολή, ή μη, των στοιχείων που τους κατέστησαν δικαιούχους, ούτως ώστε η σχετική λίστα, δικαιούχων και αποκλειομένων, να επικαιροποιείται διαρκώς.

7. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του «Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πύλης», οι δωρεάν παροχές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προς τους δικαιούχους του (άπορους κατοίκους του Δήμου Πύλης) μπορεί να περιλαμβάνουν: α) τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας, β) είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, γ) είδη βρεφικής ανάπτυξης, δ) νωπά τρόφιμα (εφόσον υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμός που διασφαλίζει την ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την καλή τους κατάσταση από άποψη υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις), και ε) είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού. Τα παραπάνω είδη θα προέρχονται κυρίως από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, θα είναι δυνατή η προμήθειά τους με δαπάνη του Δήμου, εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα. Σημειώνεται ότι οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα παροχής τους, θα καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης, αφού ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες ποσότητες των ειδών και προϊόντων σε συνάρτηση με τον αριθμό των δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

8. Η παρούσα ανοιχτή πρόσκληση να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου και όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενώ περίληψή της να κοινοποιηθεί με δελτίο Τύπου στα τοπικά -έντυπα και ηλεκτρονικά- Μέσα Ενημέρωσης.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Καλαμαράς Στέφανος

Κοινοποίηση:
Πρόεδρο Επιτροπής Διαχείρισης
Κοινωνικού Παντοπωλείου
Εσωτ. Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Αντιδημάρχους.
3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Προέδρους Νομικών Προσώπων Δήμου Πύλης.
5. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων.
6. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας.