30 Νοέ 2023 01:04

ΕΣΠΑ Επιδοτήσεις για δημιουργία ιστοσελίδων

Ενίσχυση ξενοδοχειακών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων – Digi-lodge

 Περιγραφή

Ενίσχυση τουριστικών μονάδων για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων. Ολοκλήρωση των εφαρμογών αυτών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.

 Σε Ποιούς Απευθύνεται

Επιχειρήσεις (με διακριτές άδειες λειτουργίας τουριστικής μονάδας) ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους (εξαιρούνται οι ενώσεις επιχειρήσεων), οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

 Τομείς Ενδιαφέροντος

Τουρισμός, Υπηρεσίες, Πληροφορική, Τεχνολογία, Έρευνα, Καινοτομία

 Γεωγραφική Περιοχή

Όλες οι περιφέρειες

 Προϋπολογισμός

75.000.000 €

 Όροι

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η Επιχείρηση δραστηριοποιείται ως Ξενοδοχειακό ή Τουριστικό κατάλυμα.
2. Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
3. Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01/01/2009.
4. Ο κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης (εφόσον διαφέρει από το σημείο 1) δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis.
Ο έλεγχος επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων γίνεται με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της Επιχείρησης (Κ.Α.Δ.) του εντύπου Ε3 της πλέον πρόσφατης υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης ή ισοδύναμου εγγράφου της Επιχείρησης.
5. Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.
Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες της Δράσης στον Οδηγό Υποβολής, που θα τον βρείτε στη στήλη Συνημμένα αρχεία.

 Διαρθρωτικό Ταμείο

Ενέργειες

  • Πολυγλωσσικός διαδικτυακός τόπος προβολής τουριστικής μονάδας με δυνατότητες online κρατήσεων (υποχρεωτική ενέργεια)
  • Μηχανοργάνωση Τουριστικών Μονάδων
  • Ασύρματη Επικοινωνία
  • Ηλεκτρονική προώθηση – προβολή
  • Eνέργειες ολοκλήρωσης της επένδυσης

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών

  • Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού
  • Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού ή/ και προμήθειας υπηρεσιών με τη μορφή Application Service Provider (ASP)
  • Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης – Εγκατάστασης

• Δαπάνες Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Προώθησης – Προβολής  

 Άξονας

ΑΠ.1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ, ΑΠ.2: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ψηφιακή Σύγκλιση

 Θεματική προτεραιότητα

Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομίας

 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

από 15/9/2009 (έως εξαντλήσεως της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης)