15 Απρ 2024 06:55

ΕΡΓΟ : Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Α.Τ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
ΕΡΓΟ : Συντήρηση και αποκατάσταση
κοιμητηρίων
Αρίθμ. Μελ. : 14 / 2016
ΠΡ/ΣΜΟΣ: 11.999,79€

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στη συντήρηση του κοιμητηρίου της Τοπικής Κοι νότητας Πηγής του Δήμου Πύλης. Πιο συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν στην περίφραξη του Νεκροταφείου, που τμήμα της κινδυνεύει με κατάρ- ρευση και εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους περαστικούς όσο και για τα διερχόμενα οχήματα. Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι :


Σε μήκος 55m (Επικίνδυνο τμήμα)

• Καθαίρεση τσιμεντόλιθων ύψους 2,50m

• Κατασκευή θεμελίου διαστάσεων 0,40m x 0,30m από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20

• Κατασκευή νέου τοίχου από τσιμεντόλιθα διαστάσεων 20x20x40 μέχρι ύψος 1,20m

• Κατασκευή σενάζ 0,20m x 0,10m πάνω στην περίφραξη από σκυρόδεμα κα- τηγορίας C16/20

• Σοβάτισμα και των δυο όψεων του τοίχου

• Τοποθέτηση δένδρων, στην εσωτερική πλευρά του Κοιμητηρίου ανά 0,75m (κυπάρισσος Leyland ) κατηγορίας Δ4, ύψους 2,50-3,00m

 

Σε μήκος 70m (Σταθερό τμήμα)

• Καθαίρεση τσιμεντόλιθων από τη στάθμη 1,20m ως τη στάθμη 2,50m
• Κατασκευή σενάζ0,20m x 0,10m πάνω στην περίφραξη από σκυρόδεμα κα- τηγορίας C16/20
• Σοβάτισμα και των δυο όψεων του τοίχου

Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δί- κτυα και πρέπει να φροντίζει για την προστασία τους. Τυχόν βλάβες που θα προκύ- ψουν κατά την κατασκευή του έργου στα παραπάνω δίκτυα και σε όμορες κατα- σκευές θα τις αποκαταστήσει ο ανάδοχος με δικές του δαπάνες. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια πεζών και οχημάτων ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολο- γίου της μελέτης, τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις έγραφες και προφορικές Εντολές της Υπηρεσίας και τo N.3669/08.

Με την παρούσα μελέτη το ύψος της δαπάνης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο πο- σόν των 11.999,79 € ήτοι 9.677,25 € εργασίες και 2.322,54 € Φ.Π.Α (24%). Η χρημα- τοδότηση του έργου θα γίνει από πόρους του Δήμου Πύλης (ΣΑΤΑ).

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Πύλη 18-7-2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πύλη 18 – 7 – 2016
Ο Προϊστάμενος Α.Τ.Τ.Υ.

Δημήτρης Φέκος
Α-Τ Μηχανικός

Σπύρος Αποστολόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ε.Σ.Υ. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικου 6-3-17

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16.2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΕΑΑΔΗΣΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ