« ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

 

Κατεβάστε τα αρχεία

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

3.TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

6. ΕΣΥ_signed

7. ΣΑΥ_signed

8.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΑΥ_signed

9. ΦΑΥ_signed

ΤΕΥΔ