«ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

 

 

03 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΕΑΑΔΗΣΥ ΠΥΛΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

11.Σ.Α.Υ. ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΙΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ OK

12.Φ.Α.Υ OK ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΙΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ