23 Μάι 2024 06:44

Επιβολή ανταποδοτικού τέλους σήμανσης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη, 5 Aυγούστου 2016
Αριθμ. πρωτ. 11220

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της αριθμ. 7/2016 τακτικής συνεδρίασης του ∆.Σ.
του ∆ήμου Πύλης

 

Αριθμός απόφασης 217/2016

 

Θ  Ε  Μ  Α:  Επιβολή  ανταποδοτικού  τέλους  σήμανσης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

 

Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος, σήμερα, στις είκοσι οκτώ (28) Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ.

10677/22-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του ∆ημοτικού Συμβουλίου, στους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων   και στον κ.

∆ήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης  – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Κατεβάστε την Απόφαση εδώ.pdf

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  (ομόφωνα)

 

Την  επιβολή ανταποδοτικού τέλους, ποσού τριών (3)  ευρώ ανά  σημαινόμενο ζώο συντροφιάς, προκειμένου ο ∆ήμος Πύλης να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και λειτουργία των υποδομών του που σχετίζονται με τη διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων.

Το προαναφερθέν τέλος θα εισπράττεται και εντός τριάντα (30) ημερών θα αποδίδεται στον ∆ήμο  Πύλης, από τον κτηνίατρο που διενεργεί την πράξη της σήμανσης και καταγραφής του ζώου στη ∆ιαδικτυακή Βάση ∆εδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 217/2016

 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

Γιαννοτάκης Αθανάσιος

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος