29 Φεβ 2024 01:12

Επιδοτείται η Αποκέντρωση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

Προδημοσίευση προγράμματος 'Μετοικώ'

 Περιγραφή

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, η ενίσχυση της ανάπτυξης των περιφερειακών / τοπικών οικονομιών μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, η αποκέντρωση επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και η βελτίωση του περιβάλλοντος μέσω της μετεγκατάστασης υφισταμένων επιχειρήσεων από τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια.

 

 Σε Ποιούς Απευθύνεται

Yφιστάμενες μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών (logistics και ανάπτυξης λογισμικού)

 Τομείς Ενδιαφέροντος

Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες

 Γεωγραφική Περιοχή

Όλες οι περιφέρειες

 Προϋπολογισμός

20.000.000 €

 Όροι

1. Για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991 και διαμένουν μόνιμα στους νομούς Αττικής (πλην των Δήμων, Κυθήρων, Αντικυθήρων, Μεθάνων, Ύδρας, Πόρου, Σπετσών και Τροιζήνας) και Θεσσαλονίκης (πλην επαρχίας Λαγκαδά) και είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (15/7/2009) και τα οποία επιθυμούν να ξεκινήσουν σε ΟΤΑ μεγαλύτερο από 3.000 κατοίκους, στο υπόλοιπο τμήμα της χώρας, καθώς και στις εξαιρούμενες περιοχές του νομού Αττικής και στην επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης, επιχειρηματική δραστηριότητα από αυτές που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα 1.
Ως άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη ατομικής επιχείρησης από τον ενδιαφερόμενο ή η συμμετοχή του ως εταίρος σε νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μον. Ε.Π.Ε.).
Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3) και αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Δεν είναι επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες.
2. Για την μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν   επιχειρηματική δραστηριότητα στους νομούς Αττικής (πλην των Δήμων, Κυθήρων, Αντικυθήρων, Μεθάνων, Ύδρας, Πόρου, Σπετσών και Τροιζήνας) και Θεσσαλονίκης, από αυτές που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα 1  και επιθυμούν να διακόψουν την εκεί λειτουργία της επιχείρησης τους και να την μεταφέρουν σε ΟΤΑ μεγαλύτερο από 3.000 κατοίκους, στο υπόλοιπο τμήμα της χώρας καθώς και στις εξαιρούμενες περιοχές του νομού Αττικής.
Η ως άνω μετεγκατάσταση μπορεί να συνδυάζεται με εκσυγχρονισμό της επιχείρησης.
Επιπλέον προϋποθέσεις σε αμφότερες τις προαναφερόμενες κατηγορίες είναι κατά περίπτωση και τα ακόλουθα:
– Ο ενδιαφερόμενος να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, κ.α.)
– Δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, δεν αποτελεί προβληματική επιχείρηση, δεν εκκρεμεί σε βάρος του ανάκτηση ενίσχυσης
– Να τηρεί βιβλία Α΄, Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
Το μέγεθος των επιλέξιμων φορέων πρέπει να είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ) και τον Κανονισμό 800/2008 και το παράρτημά του.
Εξαιρούνται και συνεπώς είναι μη επιλέξιμες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).
Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Μον.ΕΠΕ, ΕΠΕ ή Ανώνυμη), η οποία, για τις περιπτώσεις της παρ. 4.1, θα συσταθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο πρόγραμμα, οι προτάσεις στις οποίες το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων.

 Διαρθρωτικό Ταμείο

Οι δαπάνες πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1.Εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις
2.Δαπάνες κτιριακές & διαμόρφωσης χώρων
3.Δαπάνες προβολής – προώθησης, υπηρεσίες συμβούλων, άλλες δαπάνες
Ανώτατο και κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης:
– Για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα Ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης: 30.000 – 200.000 €
– Για τις επιχειρήσεις τουρισμού: 30.000 – 100.000 €
– Για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών: 20.000 – 100.000 €
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης:
50% γενικά και 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες περιοχές.

 Άξονας

ΑΠ.2: Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

από 9/11/2009 (έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού)