29 Φεβ 2024 00:02

“Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Πύλης”

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο ρόλος των ΟΤΑ δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και στη λειτουργία ως θεσμού κοινωνικού, αναπτυξιακού και πολιτικού. Παράλληλα, για  να διασφαλισθεί, η νομιμότητα  και η  διαφάνεια της δράσης τους, είναι απαραίτητη η μέτρηση της αποτελεσματικότητάς της, μέσω της υιοθέτησης στόχων και της θέσπισης εργαλείων σχεδιασμού, παρακολούθησης, αξιολόγησης και διόρθωσης του προγραμματισμού της υλοποίησης των στόχων αυτών.

Ο μηχανισμός αυτός προγραμματισμού εκφράζεται μέσα από τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου των Ο.Τ.Α., σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

“Α' Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Πύλης 2012-2014

Εξώφυλλο

Α' Φάση

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Πύλης έχει ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τομείς όπως το Περιβάλλον και η Ποιότητα Ζωής, η Κοινωνική Μέριμνα, η Παιδεία, ο Πολιτισμός, η Υγεία, η Απασχόληση και η Τοπική Οικονομία. Παράλληλα, αντιμετωπίζει θέματα εσωτερικής οργάνωσης του δήμου, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προώθησης συνεργασιών.

Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών αλλά και των τοπικών φορέων του Δήμου  για το όραμα και τους γενικούς στόχους της δημοτικής αρχής προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Προτάσεις και παρατηρήσεις θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, κατόπιν αξιολόγησης από την Ομάδα Έργου του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Για προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δήμο Πύλης στα τηλ. 2434350100, 2434350125 φαξ: 2434350150 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: dpilis@otenet.gr, καθώς και με τον αρμόδιο υπάλληλο του  κ. Στέφανο Τσιάκα στην ηλεκτρονική Δ/νση sttsiakas@yahoo.gr.