30 Σεπ 2023 05:05

“Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση βοσκότοπου στην Τ.Κ. Παχτουρίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                      

ΝΟΜΟΣ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ:ΠΥΛΗΣ

                                                                    ΛΥΓΑΡΙΑ 25-7-2011

                                                                   Αριθμ. Πρωτ.19199

“Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκότοπου στην Τ.Κ. Παχτουρίου”

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του βοσκότοπου ΛΑΚΚΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ της Τ.Κ. Παχτουρίου, έκτασης 2.000 στρ. περίπου, για τη θερινή περίοδο 2011 σύμφωνα με την αριθμ.263/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ. 34/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 euro) και είναι δεκτά προς βοσκή αιγοπρόβατα 1.000, βοοειδή 150.

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται και λαμβάνουν μέρος δημότες και ετεροδημότες κατά επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 200,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 1-8-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 10-8-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-τηλ.2431352108.

 

                                     Πύλη 25-7-2011

                                      Ο Δήμαρχος

                                         ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ