02 Οκτ 2023 21:18

“Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση βοσκότοπου στην Τ.Κ. Παχτουρίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                      

ΝΟΜΟΣ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΣ:ΠΥΛΗΣ

                                                                    ΛΥΓΑΡΙΑ 25-7-2011

                                                                   Αριθμ. Πρωτ.19199

 

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού

για την εκμίσθωση βοσκότοπου στην Τ.Κ. Παχτουρίου

 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του βοσκότοπου ΛΑΚΚΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ της Τ.Κ. Παχτουρίου, έκτασης 2.000 στρ. περίπου, για τη θερινή περίοδο 2011 σύμφωνα με την αριθμ. 263/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ.34/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 euro) και είναι δεκτά προς βοσκή 667 μικρά ζώα ή 133 μεγάλα ζώα.

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται και λαμβάνουν μέρος δημότες και ετεροδημότες κατά επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 200,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 1-8-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 10-8-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – τηλ. 2431352108.

                                     Πύλη 25-7-2011

                                      Ο Δήμαρχος

                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ