15 Απρ 2024 06:43

“Επαναληπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ    ΠΥΛΗΣ

Πληροφορίες: Κ. Παναγιώτου

Τηλέφωνο: 2431352107-110

Fax: 2431352121

e-mail:  pindos1@otenet.gr

  Πύλη 4 Μαΐου 2011

  Αρ. Πρωτ. :  7144

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Πύλης διακηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης,  βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Πύλης, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης καυσίμων, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Τμήμα Εμπορίου Ν. Τρικάλων   προϋπολογισμού   236.592,96 € με το Φ.Π.Α., ως ακολούθως:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

    40.000

         35.080,00 €

2

Πετρέλαιο κίνησης

    87.000

       129.108,00 €

4

Βενζίνη Αμόλυβδη

    15.000

         24.930,00 €

5.

Ελαιολιπαντικά

         539

           3.234,00 €

             ΣΥΝΟΛΟ

 

       192.352,00 €

            ΦΠΑ 23%

 

         44.240,96 €

            ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

       236.592,96 €

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 17η  Μαΐου 2011 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Πύλης στην οδό Ηρώων 1940 – 41 , ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι  το 5% του προϋπολογισμού κάθε ομάδας με το ΦΠΑ, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Πύλης,  στο τηλέφωνο 2431352107 – 2431352110 Γραφείο Προμηθειών.

                                                                                Ο Δήμαρχος  Πύλης

 

                                                                          Κωνσταντίνος  Κουφογάζος