19 Ιούν 2024 00:39

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»
Φήκη 18/5/2017
Αρ.Πρωτ.168

 

Ταχ. Δ/νση: Φήκη (Δημαρχείο)
Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα
Πληροφ: Πληθάρα Αφροδίτη
Τηλ: 2431352341
Fax:2431051588

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ  

 

Η Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων»

 

Προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού με φανερές και προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση των παρακάτω κυλικείων των ΚΑΠΗ  του Δήμου Πύλης με τους κάτωθι όρους ήτοι:

 

Άρθρο 1

Μίσθια ακίνητα και ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας:

 

Κυλικείο ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας ΠΥΛΗΣ στις 1/06/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ.-10:00πμ

 

Άρθρο 2

Η διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού θα γίνει με φανερές και προφορικές προσφορές, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  του Δήμου Πύλης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Άρθρο 3

Καθορίζεται το ύψος της πρώτης προσφοράς ετησίως σε 50,00€ (πενήντα ευρώ) ανά κυλικείο και για  κάθε χρόνο

 

Άρθρο 4

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται εφ΄ άπαξ αμέσως μετά  την υπογραφή της σύμβασης

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος πέραν από ένα (1) μήνα ο Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης θα έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο.

 

Άρθρο 5

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει:

1.Να προσκομίσει δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα

2Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας

3Βεβαίωση του Δήμου ότι δεν οφείλει ο ίδιος και ο εγγυητής του

4 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

5 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή του

6Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του ιδίου

7Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

8 Σε περίπτωση συμμετοχής με αντιπρόσωπο, ο τελευταίος υποχρεούται να το δηλώσει πριν την έναρξη των προσφορών και να καταθέσει στην επιτροπή σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αστυνομία, διαφορετικά δε μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό.

9 Να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10% της πρώτης προσφοράς δηλ . 5,00€ (πέντε ευρώ)

Το ποσό αυτό επιστρέφεται  στους μη επιλεχθέντες  μετά το τέλος της δημοπρασίας. Ο τελευταίος πλειοδότης  υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να αντικαταστήσει την εγγύηση με άλλο γραμμάτιο που να καλύπτει το 1/10 του μισθώματος ολόκληρης της μισθωτικής περιόδου.

Η εγγύηση παρακρατείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

Η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή και χωρίς δικαστική παρέμβαση σε περίπτωση άρνησης του τελευταίου πλειοδότη να προσέλθει με τον εγγυητή του για την υπογραφή της συμβάσεως σε δέκα (10) ημέρες από της προσκλήσεώς του από το Ν.Π.Δ.Δ. και την κοινοποίηση εγκρίσεως των πρακτικών.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή  και θα πρωτοκολλούνται

 

Άρθρο 6

Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν οποιοδήποτε ποσό στο Δήμο Πύλης

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες του Δήμου Πύλης και μόνιμοι κάτοικοι αυτού με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση ( μονογονεϊκές- πολύτεκνες- τρίτεκνες οικογένειες, άνεργοι, άποροι)

 

Άρθρο 7

Δεν γίνονται δεκτοί στον πλειοδοτικό διαγωνισμό:

Α) όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση

Β) συνταξιούχοι

Γ) όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 18,21,22,23 και 25 του Π.Δ. 611/77

Δ) όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου

 

Άρθρο 8

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον πλειοδότη το πρακτικό της δημοπρασίας και το μισθωτήριο συμβόλαιο , καθιστάμενος αλληλέγγυα και αδιαίρετα με τον ενοικιαστή συνυπεύθυνος για την πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης παραιτούμενος του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως

 

Άρθρο 9

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από το Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης και αποστέλλεται στην Περιφερειακή Διοίκηση για την τελική έγκριση, ο δε τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ούτε μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα

 

Άρθρο 10

Η σύμβαση θεωρείται ότι οριστικά καταρτίστηκε μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα

 

Άρθρο 12

Ένσταση για τη νομιμότητα της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι την επόμενη μέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Δ.Σ. που είναι αρμόδιο για την αποδοχή ή την απόρριψή της

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές

 

Άρθρο 13

Η εκμίσθωση των κυλικείων όλων των ανωτέρω ΚΑΠΗ του Δήμου Πύλης ορίζεται για το διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

Άρθρο 14

Οι προσφορές των πλειοδοτών πρέπει να γίνονται ανά 10€ (δέκα ευρώ) τουλάχιστον, απαγορευμένης μικρότερης προσφοράς. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η δε υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Άρθρα 15

Ο Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας συμπεραίνεται ότι αυτός έχει λάβει γνώση. Ο Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης δεν υποχρεούται συνεπώς στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε την λύση της μίσθωσης.

 

Άρθρο 16

Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Οι βελτιώσεις  που τυχόν γίνουν θα παραμείνουν στο Ν.Π.Δ.Δ. άνευ αποζημιώσεως

 

Άρθρο 17

Σιωπηρά αναμίσθωση όπως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως

 

Άρθρο 18

Μετά τη λήξη της σύμβασης μπορεί αυτή να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ. για διάστημα τριών μηνών. Η απόφαση είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη

 

Άρθρο 19

Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των ΚΑΠΗ σε εμφανές σημείο στην είσοδο των ΚΑΠΗ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πύλης και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης και σε δύο τοπικές εφημερίδες

 

Άρθρο 20

Οι εισπράξεις από τη δημοπρασία του κυλικείου αποτελούν έσοδο του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης και διατίθενται για την κάλυψη ή συμπλήρωση των λειτουργικών του δαπανών

 

Άρθρο 21

Οι δαπάνες θέρμανσης, η καταβολή εξόδων για Δ.Ε.Η. και Δ.Ε.Υ.Α.Π.  θα βαρύνουν τον Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης ενώ οι δαπάνες συντήρησης του κυλικείου και οι δαπάνες καθαριότητας θα βαρύνουν τον μισθωτή.

Τα έξοδα για τυχόν αδειοδότηση κτιρίου –μελέτη πυρασφάλειας βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

 

Άρθρο 22

Το ωράριο λειτουργίας είναι : κατά την θερινή περίοδο οι αίθουσες θα είναι ανοιχτές  από 08,00 το πρωί έως 12,00 το μεσημέρι και από 17,00 το απόγευμα έως 21,00 το βράδυ και κατά την χειμερινή περίοδο από 08,00 το πρωί έως 12,00 το μεσημέρι και από 16,00 το απόγευμα έως 20,00 το βράδυ

 

Άρθρο 23

Ο μισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί τους χώρους των κυλικείων του ΚΑΠΗ  για εκδηλώσεις που αποφασίζει το Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης

 

Άρθρο 24

Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί με σχολαστικότητα τους όρους καθαριότητας και υγιεινής του χώρου καθημερινώς.

 

Άρθρο 25

Ο μισθωτής επιβάλλεται να συμπεριφέρεται ευγενικά και κόσμια στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Θα παρευρίσκεται υποχρεωτικά στις εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η παραγγελία ειδών κυλικείου από τα μέλη του ΚΑΠΗ όταν βρίσκονται στο χώρο του.

 

Άρθρο 26

Ο μισθωτής υποχρεούται να πωλεί στο κυλικείο μόνο τα παρακάτω είδη: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΥΜΟΙ, ΛΟΥΚΟΥΜΙ, ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ, ΚΑΦΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ», ΤΣΑΪ –ΧΑΜΟΜΗΛΙ, ΚΑΦΕ ΝΕΣ- ΦΡΑΠΕ, ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ.,ΚΑΦΕ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ,ΚΑΦΕ ΦΡΕΝΤΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ,ΚΑΦΕ ΕΣΣΠΡΕΣΣΟ,ΚΑΦΕ ΦΡΕΝΤΟ ΕΣΣΠΡΕΣΣΟ Οτιδήποτε άλλο θεωρείται παράνομο και ποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης.

Οι τιμές των προσφερόμενων προς πώληση ειδών καθορίζονται ως εξής:

 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ
ΚΑΦΕΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ» 0,50€
ΚΑΦΕΣ ΝΕΣ -ΦΡΑΠΕ 0,80€
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ 0,80€
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 0,80€
ΧΥΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,80€
ΤΣΑΪ -ΧΑΜΟΜΗΛΙ 0,50€
ΛΟΥΚΟΥΜΙ 0,50€
ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 0,70€
ΚΑΦΕΣ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 1,00€
ΚΑΦΕΣ ΦΡΕΝΤΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 1,00€
ΚΑΦΕΣ ΕΣΣΠΡΕΣΣΟ 1,00€
ΚΑΦΕΣ ΦΡΕΝΤΟ ΕΣΣΠΡΕΣΣΟ 1,00€

 

Οι  προσφορές των παραπάνω ειδών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ανωτέρω τιμές και σε περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμολογίων στα ανωτέρω είδη καθώς επίσης και σε περίπτωση πρόσθεσης νέων ειδών οι τιμές θα πρέπει να γίνονται δεκτές από το Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης και μετά θα γίνεται αναπροσαρμογή των τιμών

 

Άρθρο 27

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος  να ενεργήσει για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος και να χαρακτηρίσει την κατηγορία κυλικείου.

Να αναρτήσει δε πίνακα στον οποίο θα αναγράφεται το τιμολόγιο των προσφερόμενων ειδών, που θα τοποθετήσει σε εμφανή θέση του μισθίου

Επίσης να διατηρεί ταμειακή μηχανήΟποιοεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις  λειτουργίας του κυλικείου αποτελούν ευθύνη του μισθωτή.

Τυχόν φορολογικές καθώς και ασφαλιστικές εκκρεμότητες που απορρέουν μετά την έκδοση άδειας λειτουργίας του κυλικείου βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

 

Άρθρο 28

Ο εκμισθωτής δεν είναι υποχρεωμένος σε καμία απολύτως συμπλήρωση, διαρρύθμιση, προσθήκη ή επισκευή στο μίσθιο όλο το χρόνο της μισθωτικής συμβάσεως. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία ο μισθωτής θα κρίνει ότι επιβάλλεται κάποια επισκευή ή βελτίωση ή προσωρινή εγκατάσταση κάποιου πράγματος ή αντικειμένου στο μίσθιο για καλύτερη εξυπηρέτηση και λειτουργία του κυλικείου, τότε αυτή θα γίνει μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης

 

Άρθρο 29

Απαγορεύεται απολύτως στον μισθωτή να εναποθέσει στο μίσθιο αντικείμενα που προκαλούν κρότους, θορύβους, δυσοσμία όπως επίσης και εύφλεκτα υλικά ή αντικείμενα άσχετα με τον προορισμό του μισθίου και ικανά να προξενήσουν βλάβη σ΄αυτό ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Για τα ανωτέρω φέρει ακέραια ευθύνη ο μισθωτής.

 

Άρθρο 30

Όλοι οι παραπάνω όροι υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση. Θεωρούνται και είναι ουσιώδεις και η παραβίαση ενός και μόνο εξ΄ αυτών θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

 

 Η Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ