22 Φεβ 2024 02:34

ΕΟΜΜΕΧ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μεταβολή ανώτατων ορίων επιχορηγούμενου προϋπολογισμού)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι:

 • Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991.
 • Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

2. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός), η οποία θα συσταθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

Όρια προϋπολογισμών και Ποσοστό Χρηματοδότησης

1. Ανώτατο όριο : 200.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης, 100.000€ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού, και 80.000€ για τον εμπορικό τομέα  

Κατώτατο όριο : € 30.000

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης: 50% γενικά, 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001)

2. Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του . Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να καλυφθεί και με Τραπεζικό δανεισμό μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις

2. Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων

3. Προβολή-Προώθηση και Άλλες Δαπάνες

Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία:

1 Πάγια (Εξοπλισμός , ειδικές εγκαταστάσεις κ.α)

1.1 Εξοπλισμός: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας:

 • Παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, υπηρεσιών και εμπορευμάτων.
 • Μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ποιοτικού ελέγχου.
 • Εξοπλισμός διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας (όπως γερανογέφυρες, ανυψωτικά μηχανήματα, καρότσια κ.λπ.).
 • Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη διακίνηση υλών, υλικών, προϊόντων και εμπορευμάτων.
 • Εξοπλισμός περιορισμού της ρύπανσης (Συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αντιμετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων).
 • Έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας).
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (H/W) καθώς και λογισμικό (S/W) που σχετίζονται άμεσα με τις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης.
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου και περιφερειακές συσκευές (fax, φωτοτυπικά μηχανήματα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, scanners, και άλλα περιφερειακά υπολογιστών).
 • Δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια).
 • Δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντέξιον κλπ.).
 • Δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού.

1.2 Ειδικές Εγκαταστάσεις: Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν:

 • Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση).
 • Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. χλοοτάπητας αθλητικής εγκατάστασης)
 • Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

1.3 Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν:

 • Μεταφορά τεχνογνωσίας/τεχνολογίας
 • Πατεντοποίηση
 • Απόκτηση πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Πιστοποίηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών

2 Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων: Η κατηγορία δαπανών αφορά:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις.
 • Διαμόρφωση-διαρρύθμιση χώρων εργασίας όπως κατασκευή χωρισμάτων, επιχρίσματα, βαψίματα, και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων για τη χρησιμοποίησή τους στην προτεινόμενη επένδυση.
 • Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής.
 • Μεταφορά και εγκατάσταση των παραπάνω.

Στην κατηγορία αυτή υποχρεωτικά περιλαμβάνονται δαπάνες για την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

3 Προβολή – Προώθηση: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες:

 • Συμμετοχής σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών).
 • Διαφημιστικής καταχώρησης σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά/ εξειδικευμένα για το αντικείμενο περιοδικά
 • Δημιουργίας λογότυπου.
 • Σχεδιασμού και εκτύπωσης διαφημιστικών εντύπων.
 • Σχεδιασμός ιστοσελίδων για την προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο (Internet).
 • Δημιουργίας _________εφαρμογών πολυμέσων (CD-ROM).
 • Επιγραφές στην πρόσοψη του κτιρίου της επιχείρησης.

4. Άλλες δαπάνες: Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά μόνο τα παρακάτω:

 • Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου υποβολής, έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας).
 • Δαπάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νομικού, οικονομικού, φοροτεχνικού και τεχνικού Περιεχομένου).

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι:

 • Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη, εκτός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ.
 • Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.