30 Σεπ 2023 06:54

Ενθαρρυντική η συνέχιση της Β’ Φάσης του προγράμματος ‘’Agri-Urban’’ στον Δήμο Πύλης

Την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στον Δήμο Πύλης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ‘’Agri-Urban’’, που θα υλοποιηθεί μεταξύ του Δήμου Πύλης και άλλων εννέα(9) Ευρωπαϊκών πόλεων.
Στην συνάντηση που έγινε στο γραφείο του Δημάρχου Πύλης Κωνσταντίνου Μαράβα, παρόντες ήταν η ομάδα αξιολόγησης του προγράμματος κ. Miguel Sousa και ο Antonio Zafra, ο συντάκτης της πρότασης κ. Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Καρδίτσας, καθώς και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και οι υπηρεσιακοί παράγοντες που θα εργασθούν για την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος.
Στην συνέχεια ο κ. Μαράβας αφού καλωσόρισε τους Ευρωπαίους Αξιολογητές του Προγράμματος τους ευχαρίστησε για την επιλογή του Δήμου Πύλης να συμμετέχει στο πρόγραμμα, καθώς είναι ένας από τους τέσσερις(4) Ελληνικούς Δήμους που έδειξαν ενδιαφέρον και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ‘’Agri-Urban. Στα πλαίσια δε της συνέχισης της συνεργασίας υπέγραψε την συμφωνία για την Β’ Φάση του προγράμματος.
Ακολούθως το κλιμάκιο του Δήμου, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της ΚΟΙΔΕΚΑΠ Δήμου Πύλης κ. Χρήστο Νάκο, τους Αξιολογητές του Προγράμματος και τον κ. Γεώργιο Νταλό, καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου , επισκέφτηκαν πρότυπες κτηνοτροφικές μονάδες, εκτάσεις με γεωργικές καλλιέργειες και περιοχές δασοπονικού ενδιαφέροντος του Δήμου Πύλης, ενώ οι είχαν συνάντηση και συνεργασία με εκπροσώπους του Δασαρχείου Περτουλίου.
Κατά την διάρκεια των επισκέψεων έγινε αναλυτική παρουσίαση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στοιχείων της Αγροτικής Παραγωγής και του Δασικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής.
Οι επιβλέποντες του παραπάνω προγράμματος έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο των παραγόμενων προϊόντων όσο και την διάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας της περιοχής, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στις επόμενες φάσεις του προγράμματος ως προτεινόμενες πρακτικές.
Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Θα επιτρέψει στις Ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα σήμερα. Επίσης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγματα με Ελληνικούς Φορείς που εμπλέκονται στην διαμόρφωση και άσκηση αστικής πολιτικής στην Ευρώπη.
Το URBACT III σκοπεύει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπης 2020 με την παροχή ενός Μηχανισμού για τους φορείς εκείνους που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της αστικής πολιτικής. Βασικό στόχος η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μιας σειράς αναδυόμενων αστικών ζητημάτων των, προωθώντας λύσεις για την έξυπνη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Τρείς προτεραιότητες της Ευρώπης (2020).
Οι στόχοι του προγράμματος βασίζονται κυρίως σε τέσσερα σημεία..
Ανάπτυξη ικανοτήτων .. Για να βελτιωθεί η ανάπτυξη των πόλεων στην διαμόρφωση και διαχείριση βιώσιμων αστικών πολιτικών και πρακτικών με ένα ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο. Σχεδιασμός Πολιτικής.. Για την βελτίωση του σχεδιασμού των βιώσιμων Στρατηγικών και σχεδίων δράσεις για τις πόλεις. Εφαρμογή Πολιτικής… Για την βελτίωση της Εφαρμογής των ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών Στρατηγικών και σχεδίων δράσης στις πόλεις.
Διαμόρφωση και Ανταλλαγή Γνώσεων… Για να εξασφαλιστεί ότι οι Επαγγελματίες και οι Φορείς, λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα έχουν αυξημένη πρόσβαση στην γνώση για όλες τις πτυχές που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη, προκειμένου να βελτιώσουν τις πολιτικές τους.

 

[cycloneslider id=”agri-urban”]