07 Δεκ 2023 06:23

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Η Δράση

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων συνολικού επιλέξιμου κόστους έως 50.000 ευρώ και είναι στοχευμένη αποκλειστικά σε υπάρχουσες αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις με κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής γάλακτος ως προς τις συνθήκες της υγιεινής της άμελξης (αντικατάσταση χειρονακτικής άμελξης με μηχανική).

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 100 εκ. ευρώ και η εκτίμηση του συνολικού κόστους των επενδύσεων που τελικά θα πραγματοποιηθούν ανέρχεται περίπου στα 200 εκ. ευρώ

Ποιες είναι οι επιλέξιμες επενδύσεις;

Αναλυτικά, επιλέξιμες επενδύσεις θα είναι υποχρεωτικά η αγορά αμελκτικής μηχανής και προαιρετικά:

1.       Η κατασκευή κτιρίου άμελξης και χώρου γάλακτος (ή εναλλακτικά η διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου σε χώρο άμελξης – χώρο γάλακτος).

2.       Η αγορά μηχανών γαλουχίας αμνοεριφίων.

3.       Η αγορά παγολεκάνης.

4.       Η αγορά γεννήτριας.

5.       Η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ζωοτροφών για τις ίδιες ανάγκες της μονάδας.

6.       Η αγορά και εγκατάσταση σιλό συνολικής χωρητικότητας μέχρι 40 κυβικών μέτρων.

7.       Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων θερμοκηπιακού τύπου για ζωοτροφές.

8.       Η κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού για τον χειρισμό των υγρών αποβλήτων της μονάδας.

9.       Η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για τις ανάγκες συντήρησης του εξοπλισμού άμελξης και συντήρησης του γάλακτος.

10.    Δεν ενισχύονται, οι επενδύσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω λίστα, οι επενδύσεις απλής αντικατάστασης, ο ΦΠΑ, η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού και η αγορά εξοπλισμού πριν την ημερομηνία έγκρισης

 

Η δυναμικότητα όλων των ανωτέρω επενδύσεων θα πρέπει να είναι ανάλογη της τρέχουσας δυναμικότητας της μονάδας και προσδιορίζεται από πίνακες που έχουν επισυναφθεί στην αίτηση υποψηφιότητας.

 

Είμαι επιλέξιμος;

1.       Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να ανήκουν νόμιμα σε:

1.1.     Φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 έως 60 ετών, τα οποία:

(α)   είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δηλαδή αντλούν τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Κατ΄ εξαίρεση, για τους κατοίκους της νησιωτικής χώρας (πλην Κρήτης και Εύβοιας) το ανωτέρω ελάχιστο ποσοστό διαμορφώνεται στο 25%.

(β)   υποβάλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

(γ)   δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενα από οποιοδήποτε ταμείο εσωτερικού ή εξωτερικού και ταυτόχρονα δεν έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης.

(δ)   έχουν λευκό ποινικό μητρώο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής. Επίσης, στους υποψηφίους, κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης του επενδυτικού τους σχεδίου, δεν θα πρέπει να έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση κοινοτικών κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας

1.2.     Νομικά Πρόσωπα που έχουν νομική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΑΣΟ του Ν.2810/2000 όπως οι έννοιές τους ορίζονται στο Εμπορικό Δίκαιο.

2.       Να διαθέτουν

2.1.     άδεια λειτουργίας ή

2.2.     βεβαίωση Δημάρχου ότι οι σταβλικές εγκαταστάσεις στις οποίες χωροθετούνται οι προτεινόμενες επενδύσεις βρίσκονται εκτός ορίου οικισμού και πράξη χαρακτηρισμού από το οικείο Δασαρχείο για τον χώρο που είναι εγκατεστημένη η μονάδα

2.       Να βελτιώνονται οι συνολικές επιδόσεις της εκμετάλλευσης μέσω της βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων του τομέα της ζωικής παραγωγής της εκμετάλλευσης ως συνέπεια του συνόλου των προτεινόμενων επενδύσεων. Η κατάδειξη της βελτίωσης των συνολικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης θα γίνεται με τη χρήση προεγκεκριμένης μελέτης από το ΥΠΑΑΤ.

3.       Να δραστηριοποιούνται στην αιγοπροβατοτροφία με τουλάχιστον 150 αιγοπρόβατα, όπως το μέγεθος αυτό έχει δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του 2008 (ΟΠΕΚΕΠΕ).

4.       Οι νόμιμοι κάτοχοί τους να μην έχουν υπάρξει δικαιούχοι Σχεδίου Βελτίωσης κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση από το παρών καθεστώς.

5.       Οι νόμιμοι κάτοχοί τους να μην έχουν λάβει ενίσχυση μέσα από Σχέδιο Βελτίωσης κατά την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση από το παρών καθεστώς.

 

Τι υποχρεώσεις αναλαμβάνω αν εγκριθώ;

Όσοι τελικά κριθούν δικαιούχοι στο Μέτρο, αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

1.       Να αποδεχθούν τη δημοσίευση των στοιχείων του ονόματος τους, του Δήμου μόνιμης κατοικίας τους και της ενίσχυσης που θα λάβουν σε σχετική ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2.       Να υλοποιήσουν το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο εντός του χρονοδιαγράμματος 6 μηνών στην περίπτωση που δεν επενδύουν σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή 12 μηνών σε αντίθετη περίπτωση.

3.       Να συγκεντρώσουν και να τηρούν σε αρχείο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύσταση και έλεγχο του φακέλου πληρωμής.

4.       Οι δικαιούχοι του προγράμματος δεν έχουν δικαίωμα να επανυποβάλουν σχέδιο βελτίωσης για μια τριετία από την ημερομηνία που θα λάβουν την τελευταία ενίσχυση που θα απορρέει από το παρόν πρόγραμμα.

5.       Για μια τουλάχιστον πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αποπληρωμής του επενδυτικού τους σχεδίου, θα πρέπει:

         i.            Να διατηρήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο καθεστώς ενίσχυσης, όπως ορίζονται στην παρούσα.

        ii.            Να αξιοποιήσουν, κατά τον πλέον ορθολογικό τρόπο, τις επενδύσεις για τις οποίες ενισχύθηκαν.

      iii.            Να τηρούν την πολλαπλή συμμόρφωση στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση.

      iv.            Να μην προβούν σε ενέργειες που έχουν σχέση με καλλιέργεια, κατοχή, διάθεση, εμπορία ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος.

        v.            Να τηρούν αρχείο με όλα τα έγγραφα που αφορούν στις επενδύσεις για τις οποίες έχουν υποβάλει αίτηση συγχρηματοδότησης.

      vi.            Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που διενεργούν Εθνικά και Κοινοτικά όργανα.

 

Μέχρι πόσα χρήματα καλύπτει το πρόγραμμα και σε τι ποσοστό θα ενισχυθώ;

1.     Μέσα από το παρόν πρόγραμμα, το μέγιστο ύψος των επιλέξιμων δαπανών (συνολικό επιλέξιμο κόστος) δεν μπορεί να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. Πάνω σε αυτό το ποσό θα υπολογιστεί και η χορηγούμενη ενίσχυση.

2.     Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζονται:

(α) με βάση τον διαχωρισμό των επιλέξιμων προσώπων ανάμεσα σε Νέους Γεωργούς και σε λοιπά πρόσωπα.

(β) με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας των φυσικών προσώπων ή την έδρα των νομικών προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό τους.

<td width=”114″>

40%

Δικαιούχος

ΕΔΡΑ / ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Μικρό Νησί του Αιγαίου Πελάγους

Υπόλοιπη Χώρα

Περιοχές Ορεινές, Μειονεκτικές,  περιοχές Natura 2000 και περιοχές οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Κανονική Περιοχή

Νέος γεωργός κατά την έννοια του παραρτήματος Ι

75%

60%

50%

Λοιπά πρόσωπα

50%

 

Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά που ισχύουν στην περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση.

 

Πως μπορώ να υποβάλω Αίτηση Υποψηφιότητας;

Ο υποψήφιος μπορεί να λάβει την αίτηση υποψηφιότητας και αφού την συμπληρώσει, να την καταθέσει στην οικεία Δ/νση Γεωργίας / Αγροτικής Ανάπτυξης ή στο οικείο Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης. Για τους κατοίκους των νησιών της χώρας (εκτός Κρήτης και Εύβοιας) η κατάθεση μπορεί να γίνει και μέσω των οικείων Δήμων ή Κοινοτήτων.

Προς το παρόν, οι ανωτέρω Υπηρεσίες, ύστερα από στοιχειώδη έλεγχο πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας και στην περίπτωση που δεν παρατηρηθούν βασικές ελλείψεις, προωθούν άμεσα τον φάκελο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου και έκδοσης απόφασης ένταξης. Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφουν τον φάκελο στον υποψήφιο για συμπλήρωση των ελλείψεων και άμεση επανυποβολή.

 

Πότε θα εγκριθώ;

Ο χρόνος που υπολογίζεται ότι θα μεσολαβεί από την υποβολή αίτησης μέχρι την έκδοση απόφασης ένταξης (ή απόρριψης) δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος, οι ανωτέρω Υπηρεσίες, πριν διαβιβάσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας στο ΥΠΑΑΤ, θα προχωρούν σε απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του δικαιούχου μέσω internet εφαρμογής. Το ανωτέρω γεγονός θα οδηγήσει σε περαιτέρω συντόμευση του χρόνου που θα μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέχρι την έκδοση απόφασης ένταξης (ή απόρριψης).

 

Αν εγκριθώ, πόσο χρόνο έχω να υλοποιήσω;

Το χρονικό διάστημα που θα παρέχεται στον επενδυτή για υλοποίηση του προγράμματος δεν θα μπορεί να ξεπερνά τους 12 μήνες όταν υλοποιεί και κτιριακές εγκαταστάσεις ή τους 6 μήνες αν το σχέδιό του προβλέπει μόνο την αγορά μηχανημάτων.

 

Πότε θα πληρωθώ;

Για την αποπληρωμή του σχεδίου θα υποβάλλεται συνολικά ένας φάκελος, μετά την υλοποίηση της επένδυσης. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει τόσο τα δικαιολογητικά πληρωμής όσο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν το αληθές της αρχικής αίτησης του επενδυτή. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος το επιθυμεί θα μπορεί να αιτηθεί την λήψη της ενίσχυσης μέχρι και σε δύο συνολικά δόσεις. Θα μπορεί δηλαδή να υλοποιήσει κάποιες επενδύσεις αρχικά, να πληρωθεί γι αυτές και στη συνέχεια να υλοποιήσει και να πληρωθεί και τις υπόλοιπες.