20 Μάι 2024 00:19

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ – ΕΟΜΜΕΧ

Το Πρόγραμμα επιδοτεί δράσεις σε ποσοστό 50% της κάθε πρότασης με ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 400.000 ευρώ και κατώτατο τις 30.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι:

  • Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991.
  • Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.
2. Στο πρόγραμμα εντάσσεται το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. Εξαιρούνται επίσης, και συνεπώς είναι μη επιλέξιμες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).
3. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός), η οποία θα συσταθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση στα εταιρικά σχήματα, είναι να μετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση της εταιρείας μόνο Νέοι-Νέες κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικών προσώπων ως μετόχων / εταίρων.
6. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Verdure Capitals) με ποσοστό μέχρι 50% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου.
7. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση ανά κύκλο του προγράμματος. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων.
Άρθρο 6
Όρια προϋπολογισμών και Ποσοστό Χρηματοδότησης
1. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων σε ΕΥΡΩ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης.

 Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης  Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης
 400.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης  € 30.000  50% γενικά
60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001)
 200.000€ για τις επιχειρήσεις των υπολοίπων τομέων (συμπεριλαμβανομένων και του τομέα οδικών μεταφορών)  € 30.000  50% γενικά
60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης είναι 60% πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Η Δημόσια Χρηματοδότηση ΔΕΝ θα ξεπερνά το ανώτατο όριο των 200.000€ όπως ορίζεται στον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid).

Το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων