02 Μαρ 2024 09:54

“Ενημέρωση για τις άδειες Μουσικών Οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                    Πύλη  22-03-2013     

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ.:-6576-                        

Πληροφορίες: Ευθ. Ντινοπούλου                                    

Τηλέφωνο    : 2434 3 50128                              

Θ Ε Μ Α:  Άδειες Μουσικών Οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σχετ: 1. 10551/2007 Κ.Υ.Α. και του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3. 1/2 1220 /01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β').

2. Τις διατάξεις της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/08- 10- 2012 τΒ΄) απόφαση  Υπ. Υγείας

Ο Δήμος Πύλης στα πλαίσια των διοικητικών μεταρρυθμίσεων και μεταβολών που έχουν επέλθει σύμφωνα με την νομοθεσία (1 & 2 σχετικά) οφείλει να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου, ότι οι επιχειρήσεις αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγω οινοπνευματωδών ποτών δύναται να κάνουν χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων

Τέτοιες επιχειρήσεις είναι τα καφενεία, καφετέριες, κυλικεία, μπαρ, open bar,κ.τ.ομ. αναψυκτήρια, κ. τ.ομ. κέντρα διασκέδασης, οι υπαίθριοι και στεγασμένοι  χώροι εκδηλώσεων κ.τ.ομ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την χορήγηση σχετικής αδείας υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας), συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται: Στην ανωτέρω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, επισυνάπτεται και δήλωση υπογεγραμμένη από μηχανικό, για την σχεδιαζόμενη ηχομόνωση, τη θέση και την ισχύ των ηχείων και εφόσον γίνεται χρήση μουσικής στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος θα συνοδεύεται με κάτοψη με την κατεύθυνση και την ισχύ των ηχείων (αρθ. 5 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1./21220/01.11.2011 ΦΕΚ 2696/4.11.11τ.Β). Σε περίπτωση που διαθέτουν και επιθυμούν χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο θα υποβάλουν τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και την φορά των ηχείων.

Για την χορήγηση της αδείας απαιτείται γνωμοδότηση της οικείας υγειονομικής υπηρεσίας.

Ανανέωση αδείας

Ανανέωση της αδείας μουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή εκδόθηκε για περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζητείται από τον Δήμο ένα μήνα πριν την λήξη της. Συνεπώς ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα πρέπει μέχρι την έκδοση αυτής να έχει τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης ανανέωσης της άδειας μουσικής, προς αποφυγήν αμφισβητήσεων κατά τον τυχόν αστυνομικό έλεγχο.

Γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας δεν απαιτείται για την ανανέωση της αδείας.

Αντικατάσταση αδείας

Σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος σε άλλο πρόσωπο αντικαθίσταται και η Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Σε περίπτωση μεταβίβασης του καταστήματος σε άλλο πρόσωπο, πέραν από την αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, δύναται και η αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας αδείας. Η ισχύς της άδειας που αντικαθίσταται δεν μπορεί να ξεπερνά το χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της αρχικά εκδοθείσας αδείας, ενώ για την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου δεν θα καταβληθούν νέα τέλη εφόσον αυτά έχουν καταβληθεί από τον προηγούμενο κάτοχο της αδείας.

Η αρμόδια για την έκδοση των αδειών υπηρεσία του Δήμου μας, μεριμνά για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων – υπηρεσιών (όπως Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αρμόδια υγειονομική υπηρεσία κλπ), προκειμένου να εκδοθούν μαζί με την άδεια λειτουργίας του καταστήματος και η άδεια μουσικής.

Άδεια Δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων

Σε συνέχεια διαφόρων ερωτημάτων που προκύπτουν καθημερινά στον Δήμο σας ενημερώνουμε:

Προκειμένου να χορηγηθεί η κατά το νόμο απαιτούμενη άδεια του Δήμου για τη χρήση μουσικών οργάνων, ή για την καταλληλότητα του χώρου ή όποια άλλη άδεια σχετική με χώρο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν δημόσια μουσικές συνθέσεις ή άλλα έργα των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, απαιτείται η προσαγωγή έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης χορηγούμενης από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης.
(άρθρο 63 παρ.2 Ν.2121/93, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 46 του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/23.12.2010 τεύχος Α').

Εκτός από την ΑΕΠΙ με τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης 2170/6-3-2003, ΦΕΚ Β' 323, εγκρίθηκε η λειτουργία του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» όσον αφορά στη διαχείριση και προστασία του περιουσιακού δικαιώματος των δημιουργών μουσικών έργων (μουσικοσυνθετών και στιχουργών) σύμφωνα με τα άρθρα 3,18 και 54 του Ν. 2121/1993 όπως ισχύει. (ΥΠΕΣ7941/02.03.2009)
Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής παρέχεται αποκλειστικά και μόνον από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών που λειτουργεί νόμιμα στη χώρα μας με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού (ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

Διευκρινίζεται ότι εμπορικές εταιρείες και επιχειρήσεις, όπως ενδεικτικά η fairmusic και η jamendo, δεν συνιστούν Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών σύμφωνα με τα άρθρα 54επ. του ν.2121/1993 και συνεπώς δεν νομιμοποιούνται για την έκδοση και χορήγηση της ως άνω άδειας. Οποιοδήποτε έγγραφο αυτών δεν υποκαθιστά τηνάδεια.

Διευκρινίζεται επίσης ότι όταν επιχειρήσεις διαθέτουν κάθε είδους τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση υποχρεούνται να λαμβάνουν άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από τους αρμόδιους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2121/1993 και να καταβάλλουν τα σχετικά δικαιώματα. Η άδεια που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο δεν σχετίζεται με την άδεια του άρθρου 63 παρ.2 του ν.2121/1993 και ουδεμία ανάμειξη με την άδεια αυτήν έχουν οι Ο.Τ.Α..

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας υποβάλλει αίτηση του στον οικείο Ο.Τ.Α. για χορήγηση άδειας μουσικής και δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί ούτε πρόκειται να χρησιμοποιήσει μουσικά έργα εκπροσωπούμενα από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των δημιουργών (ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ), προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα κατάχρησης και παραβίασης του ν.2121/1993, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με το εξής περιεχόμενο: «Η μουσική που χρησιμοποιώ στο κατάστημά μου ανήκει αποκλειστικά και μόνον σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είμαι επίσης ενήμερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συμβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστημά μου συνιστά δημόσια εκτέλεση προστατευόμενων έργων, για την οποία οφείλονται δικαιώματα στους σχετικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή άλλους δικαιούχους. Αντίγραφο της παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς μου εξουσιοδοτείται με την παρούσα δήλωσή μου ο Δήμος να το κοινοποιήσει άμεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» – (Υπόδειγμα της Υπεύθυνης δήλωσης χορηγείται από την υπηρεσία μας.)

Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης κοινοποιείται άμεσα από το Δήμο στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί ή προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο κατάστημά του μη εκπροσωπούμενα και εκπροσωπούμενα από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ μουσικά έργα, υποχρεούται να προσκομίσει άδεια δημόσιας εκτέλεσης από τους εν λόγω οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και δεν μπορεί να προβεί στην σχετική δήλωση του ν.1599/1986 για τη χρήση αποκλειστικά και μόνον μη εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου. (έγγραφο Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 16641/2011/10.05.2011)

 

Ο Δήμαρχος Πύλης

Κωνσταντίνος Δ. Κουφογάζος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.    Εμπορικός Σύλλογος Πύλης

2.    Εμπορικός Σύλλογος Γόμφων

3.    Τοιχοκόλληση στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πύλης προς ενημέρωση.