13 Ιούλ 2024 03:57

“Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                              

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,               

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

Αρ. Πρωτ. 142

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» γνωστοποιεί στους δημότες του Δήμου Πύλης ότι:

Οι εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύλης για το έτος 2014-2015 ξεκινούν την Δευτέρα  26 Μαΐου 2014 και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014.

Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α)Αίτηση.

β)Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

γ)Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής,

δ)Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.

ε)Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2013 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2012 έως 31/12/2012).

στ)Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να εξειδικεύει τα κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους.

Η μηνιαία οικονομική εισφορά (τροφεία) για την φιλοξενία κάθε νηπίου, ενιαία για όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύλης, διαμορφώνεται με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια ως εξής:

Γονείς που παρουσιάζουν εισόδημα έως 10.000,00€ δεν χρεώνονται για την φιλοξενία των παιδιών τους.

Γονείς που παρουσιάζουν εισόδημα από 10.001,00€ έως 20.000,00€ χρεώνονται είκοσι (20€) ευρώ για το πρώτο παιδί και για το δεύτερο παιδί τους στο μισό (10€).

Γονείς που παρουσιάζουν εισόδημα από 20.001,00€ έως 40.000,00€ χρεώνονται τριάντα (30€) ευρώ για το πρώτο παιδί και για το δεύτερο παιδί τους  στο μισό (15€).

Γονείς που παρουσιάζουν εισόδημα άνω των 40.000,00€ χρεώνονται σαράντα (40€) ευρώ για το πρώτο παιδί και για το δεύτερο παιδί τους στο μισό (20€).

 

ΠΥΛΗ 19/05/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΒΑΪΑ ΜΠΟΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΙΤΣΑ