ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΤΕΥΧΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ¨ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ¨

Κατεβάστε τα αρχεία

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 4.12.18 ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣΤ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΔ MEΛΕΤΗ ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ  Word

ΤΕΥΔ MEΛΕΤΗ ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ Pdf