07 Δεκ 2023 04:44

“Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου”

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

       Από τα πρακτικά  της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης

Θ Ε Μ Α: Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Πύλης, σήμερα, στις επτά (7) Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. 17377/3-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Καλαμαράς Π. Στέφανος

1

Καραΐσκου Ν. Γεωργία

2

Κατσίβελος Δ. Βύρων

3

Τόλιας Ν. Νικόλαος

4

Τζιορτζιώτης Β. Γεώργιος

5

Ζιάκας Γ. Σταύρος

6

Μπόμπορας Ε. Παύλος

7

Αλέκος Π. Ευάγγελος

8

Χαντζής Γ. Σωτήριος

9

Αγγέλης Γ. Σωτήριος

10

Μπακάλης Α. Χρήστος

11

Πλαστήρας Γ. Κωνσταντίνος

12

Γιαννοτάκης Ν. Αθανάσιος

13

Νάκος Δ. Χρήστος

14

Αναγνώστου Κ. Βασίλειος

15

Τζάνης Β. Βησσαρίων (Άρης)

16

Κωστάκης Η. Αθανάσιος

17

Οικονόμου Τ. Λαμπρινή (Ρούλα)

18

Κρούπης Χ. Κωνσταντίνος

19

Μπαλατσούκας Α. Κωνσταντίνος

20

Κουτσονάσιος Α. Ιωάννης

21

Μπάκος Θ. Ευάγγελος

22

Παλλαντζάς Α. Γεώργιος

23

Μπόμπορας Ν. Αθανάσιος

24

Μπακλαβάς Α. Σπυρίδων

25

Δούλαλας Η. Κωνσταντίνος

26

Καλαντζής Β. Δημήτριος (Τάκης)

Σακελλάριος Ι. Πέτρος

28

Λέφας Χ. Παναγιώτης

29

Κουφογάζος Δ. Κωνσταντίνος

30

Λαμπρογεώργος Γ. Ηλίας

31

Παναγιώτου Π. Γεώργιος

32

Ζάχος Π. Απόστολος

Παρόντα του Δημάρχου, κ. Μαράβα Κωνσταντίνου.

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος,  κ. Αναγνώστου Βασίλειος, αφού ανέθεσε  καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη Δημοτική Υπάλληλο, κ. Μαρκαντά Φανή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμιση έτη (7-9-2014 έως 5-3-2017), στην ειδική αυτή συνεδρίαση,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφέροντας ότι:

Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του.

Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος.

Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα αυτά αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη του προέδρου, ο μεν αντιπρόεδρος από τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας ο δε γραμματέας από το σύνολο των συμβούλων των λοιπών δημοτικών παρατάξεων.

Σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.

Το είδος της ψηφοφορίας αυτής, σύμφωνα με την αριθ. 43/30565/6-8-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζεται από τα μέλη των οικείων παρατάξεων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων για οποιοδήποτε αξίωμα, γίνεται κλήρωση, την οποία διενεργεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση «παρών»), υπολογίζονται ως αρνητικές ψήφοι και, επομένως, δεν προσμετρώνται στη δημιουργία της πλειοψηφίας (απόλυτης ή σχετικής), κατά την εκλογική διαδικασία.

Υποψήφιοι μπορεί να αναδειχθούν και οι σύμβουλοι που τυχόν απουσιάζουν, για οποιονδήποτε λόγο, από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να είναι υποψήφιοι, με σχετικό έγγραφο που κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου διενεργείται η εκλογή από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου, με μυστική ψηφοφορία. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Στη συνέχεια κάλεσε τους συμβούλους του πλειοψηφήσαντα συνδυασμού να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και τους συμβούλους της ελάσσονος μειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010.

Ο σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας, κ. Ζάχος Απόστολος, δήλωσε ότι δεν θα υποδείξει υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και ο προεδρεύων κάλεσε τους συμβούλους της πλειοψηφίας να εκλέξουν υποψήφιο και για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία ανάδειξης των υποψηφίων από τους συμβούλους των παρατάξεων της πλειοψηφίας και της μείζονος μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωσή της ανακοινώθηκαν τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι:

Υποψήφιος Πρόεδρος, ο κ. Γιαννοτάκης Αθανάσιος.

Υποψήφιος Αντιπρόεδρος, ο κ. Μπόμπορας Αθανάσιος.

Υποψήφιος Γραμματέας, ο κ. Νάκος Χρήστος.

Ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία και ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη θητεία των δυόμιση ετών, από 7-9-2014 μέχρι 5-3-2017.

Ακολούθησε η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου.

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν 26 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο και 6 λευκά.

Συνεπώς ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου οπότε και εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολούθησε η ψηφοφορία για την εκλογή του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν 23 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο και 9 λευκά.

Συνεπώς ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου οπότε και εκλέγεται στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολούθησε η ψηφοφορία για την εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν 30 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα και 2 λευκά.

Συνεπώς ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου οπότε και εκλέγεται στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για τη θητεία των δυόμιση ετών, από 7-9-2014 έως 5-3-2017, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Γιαννοτάκης Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Μπόμπορας Αθανάσιος και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νάκος Χρήστος.

……………………………………………………………………………………………………..

Ύστερα από τα παραπάνω λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

         Ο Προεδρεύων

    Δημοτικός Σύμβουλος

                     Τα Μέλη του Δ.Σ.

Αναγνώστου Κ. Βασίλειος