24 Φεβ 2024 08:06

“Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής”

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

       Από τα πρακτικά  της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης

Θ Ε Μ Α: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Πύλης, σήμερα, στις επτά (7) Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. 17377/3-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Καλαμαράς Π. Στέφανος

1

Καραΐσκου Ν. Γεωργία

2

Κατσίβελος Δ. Βύρων

3

Τόλιας Ν. Νικόλαος

4

Τζιορτζιώτης Β. Γεώργιος

5

Ζιάκας Γ. Σταύρος

6

Μπόμπορας Ε. Παύλος

7

Αλέκος Π. Ευάγγελος

8

Χαντζής Γ. Σωτήριος

 9

Αγγέλης Γ. Σωτήριος

10

Μπακάλης Α. Χρήστος

11

Πλαστήρας Γ. Κωνσταντίνος

12

Γιαννοτάκης Ν. Αθανάσιος

13

Νάκος Δ. Χρήστος

14

Αναγνώστου Κ. Βασίλειος

15

Τζάνης Β. Βησσαρίων (Άρης)

16

Κωστάκης Η. Αθανάσιος

17

Οικονόμου Τ. Λαμπρινή (Ρούλα)

18

Κρούπης Χ. Κωνσταντίνος

19

Μπαλατσούκας Α. Κωνσταντίνος

20

Κουτσονάσιος Α. Ιωάννης

21

Μπάκος Θ. Ευάγγελος

22

Παλλαντζάς Α. Γεώργιος

23

Μπόμπορας Ν. Αθανάσιος

24

Μπακλαβάς Α. Σπυρίδων

25

Δούλαλας Η. Κωνσταντίνος

26

Καλαντζής Β. Δημήτριος (Τάκης)

27

Σακελλάριος Ι. Πέτρος

28

Λέφας Χ. Παναγιώτης

29

Κουφογάζος Δ. Κωνσταντίνος

30

Λαμπρογεώργος Γ. Ηλίας

31

Παναγιώτου Π. Γεώργιος

32

Ζάχος Π. Απόστολος

Παρόντα του Δημάρχου, κ. Μαράβα Κωνσταντίνου.

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, κ. Γιαννοτάκης Αθανάσιος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη Δημοτική Υπάλληλο, κ. Μαρκαντά Φανή, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία των δυόμιση ετών, από 7-9-2014 έως 5-3-2017, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφέροντας ότι:

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πύλης αποτελείται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο, ως πρόεδρο και οκτώ (8) μέλη. Τα τρία (3) μέλη εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.

Αν από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε στη θέση τους εκλέγεται σύμβουλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας.

Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, πρώτα τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και μετά τα μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της οικονομικής επιτροπής ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την αριθμ. 43/30565/6-8-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, που ορίζουν ότι: α) το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει τα μέλη των Επιτροπών, β) συγκεκριμένος αριθμός μελών αυτών προέρχεται και εκλέγεται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας και γ) κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους κατ' ανώτερο βαθμό όσους τα μέλη των επιτροπών προκύπτουν τα εξής:

Τα μέλη που προέρχονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας υποδεικνύονται από την ίδια την μειοψηφία, μετά από εκλογή, που διενεργείται μεταξύ όλων των μελών αυτής. Επομένως, η εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας προηγείται της διαδικασίας που ακολουθεί για την εκλογή όλων των μελών των Επιτροπών από το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Έτσι, στην ίδια συνεδρίαση πρώτα θα υποδείξει η μειοψηφία τους υποψήφιους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους που της αναλογούν και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκλογή όλων των μελών των επιτροπών από το σύνολο των συμβούλων του δημοτικού συμβουλίου, δηλ. και από την πλειοψηφία και από τη μειοψηφία.

Οι σχετικές περί εκλογής διατάξεις του Ν. 3852/2010, δεν ορίζουν ειδική διαδικασία για την ανάδειξη των υποψηφίων της πλειοψηφίας.

Επομένως, οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας που θα θελήσουν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στις Επιτροπές, δεν προβλέπεται να έχουν εκλεγεί, εκ των προτέρων, σε χωριστή ψηφοφορία από τους συμβούλους της παράταξής τους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους Συμβούλους της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψήφιων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο της μειοψηφίας και που αναλογούν σ' αυτή, δηλαδή, τρεις (3) υποψήφιους ως τακτικά μέλη και δύο (2) υποψήφιους ως αναπληρωματικά μέλη. Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων θα διενεργηθεί δεύτερη ψηφοφορία και αν και πάλι τούτο δεν επιτευχθεί θα διενεργηθεί και τρίτη ψηφοφορία προκειμένου να γίνει η εκλογή με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.

Το είδος της ψηφοφορίας αυτής, σύμφωνα με την αριθ. 43/30565/6-8-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζεται από τα μέλη των οικείων παρατάξεων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων για οποιοδήποτε αξίωμα, γίνεται κλήρωση, την οποία διενεργεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση «παρών»), υπολογίζονται ως αρνητικές ψήφοι και, επομένως, δεν προσμετρώνται στη δημιουργία της πλειοψηφίας (απόλυτης ή σχετικής), κατά την εκλογική διαδικασία.

Υποψήφιοι μπορεί να αναδειχθούν και οι σύμβουλοι που τυχόν απουσιάζουν, για οποιονδήποτε λόγο, από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να είναι υποψήφιοι, με σχετικό έγγραφο που κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Αν από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε στη θέση τους εκλέγεται σύμβουλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας.

Μετά την εκλογή των υποψηφίων της μειοψηφίας και αφού τεθούν οι υποψηφιότητες από τους συμβούλους της πλειοψηφίας διενεργείται η εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής. Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους κατ' ανώτερο βαθμό όσους τα μέλη των επιτροπών.

Για να εκλεγεί ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν παραμείνουν κενές θέσεις που δεν συγκεντρώσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Σε αυτήν εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί εκλογή των μελών της Επιτροπής και παραμένουν κενές θέσεις, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία οπότε εκλέγονται όσοι συγκεντρώσουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή όσοι έχουν πάρει έστω και μία ψήφο περισσότερα από τον συνυποψήφιό τους.

Εάν υπάρξει ισοψηφία σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, τότε διενεργείται κλήρωση, στην ίδια συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια κάλεσε τους συμβούλους της μειοψηφίας να εκλέξουν τους υποψήφιους για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία ανάδειξης των υποψηφίων από τους συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωσή της ανακοινώθηκαν τα ονόματα των υποψηφίων, τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι:

α) Υποψήφιοι τακτικοί οι κ.κ.:

Λαμπρογεώργος Ηλίας

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Κουφογάζος Κωνσταντίνος

β) Υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ.:

Μπάκος Ευάγγελος

Λέφας Παναγιώτης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους της πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα:

για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πέντε (5) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.:

Κρούπης Κωνσταντίνος, Μπακάλης Χρήστος, Μπαλατσούκας Κωνσταντίνος, Κωστάκης Αθανάσιος, Αναγνώστου Βασίλειος

και για αναπληρωματικά μέλη τρεις (3) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.:

Αγγέλης Σωτήριος, Τζάνης Βησσαρίων (Άρης), Νάκος Χρήστος.

Ο Πρόεδρος κάλεσε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, με μυστική ψηφοφορία.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των οκτώ (8) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες ανήλθαν σε οκτώ (8), ήτοι πέντε (5) της πλειοψηφίας και τρεις (3) της μειοψηφίας.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψήφιους σε ανώτατο αριθμό ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων βρέθηκαν 31 έγκυρα ψηφοδέλτια και 1 λευκό και κατά την καταμέτρηση των ψήφων διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους οκτώ (8) υποψήφιους και οι οκτώ (8) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ.: Κρούπης Κωνσταντίνος με 23 σταυρούς προτίμησης, Μπακάλης Χρήστος με 23 σταυρούς προτίμησης, Μπαλατσούκας Κωνσταντίνος με 24 σταυρούς προτίμησης, Κωστάκης Αθανάσιος με 23 σταυρούς προτίμησης, Αναγνώστου Βασίλειος με 24 σταυρούς προτίμησης, Λαμπρογεώργος Ηλίας με 21 σταυρούς προτίμησης, Κουτσονάσιος Ιωάννης με 18 σταυρούς προτίμησης, Κουφογάζος Κωνσταντίνος με 17 σταυρούς προτίμησης.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες ανήλθαν σε πέντε (5), ήτοι τρεις (3) της πλειοψηφίας και δύο (2) της μειοψηφίας.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν υποψηφίους σε ανώτατο αριθμό όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων βρέθηκαν 31 έγκυρα ψηφοδέλτια και 1 λευκό και κατά την καταμέτρηση των ψήφων διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους πέντε (5) υποψήφιους και οι πέντε (5) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ.: Αγγέλης Σωτήριος με 24 σταυρούς προτίμησης, Τζάνης Βησσαρίων (Άρης) με 25 σταυρούς προτίμησης, Νάκος Χρήστος με 27 σταυρούς προτίμησης, Μπάκος Ευάγγελος με 20 σταυρούς προτίμησης και Λέφας Παναγιώτης με 20 σταυρούς προτίμησης.

Μετά τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ όλων των ισοψηφισάντων, συνοψίζοντας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία των δυόμιση ετών, από 7-9-2014 έως 5-7-2017, ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

1. Αναγνώστου Βασίλειος, 2. Μπαλατσούκας Κωνσταντίνος, 3. Κρούπης Κωνσταντίνος, 4. Κωστάκης Αθανάσιος, 5. Μπακάλης Χρήστος, 6. Λαμπρογεώργος Ηλίας, 7. Κουτσονάσιος Ιωάννης, 8. Κουφογάζος Κωνσταντίνος.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Νάκος Χρήστος, 2. Τζάνης Βησσαρίων (Άρης), 3. Αγγέλης Σωτήριος, 4. Λέφας Παναγιώτης, 5. Μπάκος Ευάγγελος.

……………………………………………………………………………………………………..

Ύστερα από τα παραπάνω λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

                 Ο Πρόεδρος

                                 Τα Μέλη

      Γιαννοτάκης Ν. Αθανάσιος