25 Μάι 2024 14:15

“Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας”

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

       Από τα πρακτικά  της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης

Θ Ε Μ Α: Εκλογή  εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Πύλης, σήμερα, στις επτά (7) Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. 17377/3-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Καλαμαράς Π. Στέφανος

1

Καραΐσκου Ν. Γεωργία

2

Κατσίβελος Δ. Βύρων

3

Τόλιας Ν. Νικόλαος

4

Τζιορτζιώτης Β. Γεώργιος

5

Ζιάκας Γ. Σταύρος

6

Μπόμπορας Ε. Παύλος

7

Αλέκος Π. Ευάγγελος

8

Χαντζής Γ. Σωτήριος

9

Αγγέλης Γ. Σωτήριος

10

Μπακάλης Α. Χρήστος

11

Πλαστήρας Γ. Κωνσταντίνος

12

Γιαννοτάκης Ν. Αθανάσιος

13

Νάκος Δ. Χρήστος

14

Αναγνώστου Κ. Βασίλειος

15

Τζάνης Β. Βησσαρίων (Άρης)

16

Κωστάκης Η. Αθανάσιος

17

Οικονόμου Τ. Λαμπρινή (Ρούλα)

18

Κρούπης Χ. Κωνσταντίνος

19

Μπαλατσούκας Α. Κωνσταντίνος

20

Κουτσονάσιος Α. Ιωάννης

21

Μπάκος Θ. Ευάγγελος

22

Παλλαντζάς Α. Γεώργιος

23

Μπόμπορας Ν. Αθανάσιος

24

Μπακλαβάς Α. Σπυρίδων

25

Δούλαλας Η. Κωνσταντίνος

26

Καλαντζής Β. Δημήτριος (Τάκης)

27

Σακελλάριος Ι. Πέτρος

28

Λέφας Χ. Παναγιώτης

29

Κουφογάζος Δ. Κωνσταντίνος

30

Λαμπρογεώργος Γ. Ηλίας

31

Παναγιώτου Π. Γεώργιος

32

Ζάχος Π. Απόστολος

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Μαράβα Κωνσταντίνου.

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, κ. Γιαννοτάκης Αθανάσιος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη Δημοτική Υπάλληλο, κ. Μαρκαντά Φανή, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας αναφέροντας ότι:

Η Γενική Συνέλευση των ΠΕΔ αποτελείται από τους δημάρχους και εκπροσώπους των δήμων των περιφερειών (δημοτικούς συμβούλους).

Με το Π.Δ/γμα 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» (Α΄ 182 της 22ας Αυγούστου 2011), καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των Δήμων στις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η ανάδειξη των οργάνων τους. Η θητεία των τελευταίων συμπίπτει με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου όγδοου του Ν.4279/2014 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α'):

«Κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, τα δημοτικά συμβούλια κάθε δήμου, μετά την εκλογή του προεδρείου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, εκλέγουν στην ίδια συνεδρίαση, τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) με μυστική ψηφοφορία».

Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί της μειοψηφίας, από αυτούς που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό.

Σε περίπτωση που η αντιπολίτευση εκλέγει 1 εκπρόσωπο, αυτός προέρχεται υποχρεωτικά από το συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας, εφόσον, βεβαίως, έχει καταρτίσει συνδυασμό.

Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό των εκπροσώπων, αυξημένο κατά 1.

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι.

Η δήλωση κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή.

Με βάση τις δηλώσεις των συνδυασμών, καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού, που περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, λαμβάνουν το ψηφοδέλτιο που έχει συγκροτήσει ο επιτυχών συνδυασμός και οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας λαμβάνουν, αντίστοιχα το σύνολο των ψηφοδελτίων που έχουν καταρτίσει οι συνδυασμοί της μειοψηφίας.

Ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνει δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει μέχρι τόσους εκπροσώπους, όσους εκλέγει η πλειοψηφία ή, αντίστοιχα, η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψηφίζουν σε μία κάλπη το συνδυασμό που προτείνεται από την πλειοψηφία. Οι υπόλοιποι συνδυασμοί της μειοψηφίας ψηφίζουν σε άλλη κάλπη.

Οι εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ κατατάσσονται σύμφωνα με τη σειρά εκλογής, και αν δεν εκλεγούν με σταυρό προτίμησης, με αλφαβητική σειρά.

Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν, κατά σειρά, τους περισσότερους σταυρούς, καταλαμβάνουν τις έδρες των συνδυασμών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά εκλογής, είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθούν.

Στην περίπτωση που σε δήμο δεν εκλεγούν εκπρόσωποι για την Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ για οποιονδήποτε λόγο, οι θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται.

Ειδικά στο Δήμο Πύλης θα εκλεγούν συνολικά δύο (2) εκπρόσωποι εκ των οποίων ένας (1) θα προέρχεται από την πλειοψηφία και ένας (1) θα προέρχεται από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας.

Μέχρι και πριν 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης κατατέθηκαν οι δηλώσεις για την κατάρτιση του συνδυασμού της πλειοψηφίας και των συνδυασμών της μειοψηφίας.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» στον οποίο έθεσε υποψηφιότητα ο κ. Μπακάλης Χρήστος.

Από τους Συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία  «ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» στον οποίο έθεσε υποψηφιότητα ονομαστικά ο κ. Κουφογάζος Κωνσταντίνος.

Στη συνέχεια οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας έλαβαν το ψηφοδέλτιο που κατήρτισε ο συνδυασμός της πλειοψηφίας και αντίστοιχα οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας έλαβαν το ψηφοδέλτιο που κατήρτισε ο συνδυασμός της μείζονος μειοψηφίας.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας να προβούν στην εκλογή του εκπροσώπου τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας με μυστική ψηφοφορία και παράλληλα κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας να προβούν στην εκλογή του εκπροσώπου τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας με μυστική ψηφοφορία σε ξεχωριστή κάλπη από αυτή των εκπροσώπων της πλειοψηφίας.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους μέχρι τόσους όσους εκλέγει η πλειοψηφία ή αντίστοιχα η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής ανοίχθηκε η ψηφοδόχος που αφορούσε τις υποψηφιότητες των εκπροσώπων της πλειοψηφίας και βρέθηκαν : φάκελοι δεκαεννιά (19), όσοι και οι ψηφίσαντες, ψηφοδέλτια έγκυρα δεκαεννιά (19) και έλαβαν:

  • 1. Μπακάλης Χρήστος του Αλεξάνδρου, 19 ψήφους (εκλέγεται)

Στη συνέχεια ανοίχθηκε η ψηφοδόχος που αφορούσε την υποψηφιότητα του εκπροσώπου της μειοψηφίας και βρέθηκαν : φάκελοι δεκατρείς (13), όσοι και οι ψηφίσαντες, ψηφοδέλτια έγκυρα δώδεκα (12) και ένα (1) λευκό και έλαβε:

  • 1. Κουφογάζος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, 12 ψήφους (εκλέγεται)

Ύστερα από τα παραπάνω λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος                                                    Τα Μέλη

                 Γιαννοτάκης Αθανάσιος