26 Σεπ 2023 19:22

“Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                       Αριθμ. Αποφ. 1/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 1/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: “Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”

Στην Πύλη, σήμερα 27 Ιανουαρίου του έτους 2011 και ώρα 9.00 π.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 769/21-1-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

   
   
   
   
   
   
   
   
   

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Τόλιας Νικόλαος-Πρόεδρος

1. Μπουροκώστα – Βίτσα Βαΐα

2.     Θέος Φώτιος-               Μέλος

 

3.     Καλαντζής Δημήτριος –     »

 

4.     Μαγκούτης Δημήτριος  –   »

 

5.     Πλεξίδας Ευθύμιος-          »

 

6.     Κατσίβελος Βύρων –         »

 

7.     Λάππας Δημήτριος-         »

 

8.     Καλαμαράς Στέφανος-     »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Φωτάκη Ευθυμία, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.

Από τη μειοψηφία έθεσε υποψηφιότητα για τη θέση του Αντιπρόεδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο κ. Λάππας Δημήτριος

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:

Λάππας Δημήτριος του Βασιλείου (σύμβουλος μειοψηφίας) έλαβε οκτώ (8)  ψήφους

Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής αναδείχθηκε ο ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

§  την εισήγηση του προέδρου,

§  την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10

§ τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας,

§  την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλέγει αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον ΛΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ο οποίος συγκέντρωσε οκτώ (8) ψήφους.

Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή στον Ελεγκτή Νομιμότητας ,ο οποίος αυτεπαγγέλτως  ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Θέος Φώτιος

Καλαντζής Δημήτριος

Μαγκούτης Δημήτριος

Πλεξίδας Ευθύμιος

Κατσίβελος Βύρων

Λάππας Δημήτριος

Καλαμαράς Στέφανος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ