«ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΔΕ) ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ»

Στα πλαίσια των ενεργειών του Δήμου Πύλης με  στόχο την προώθηση υλοποίησης του έργου:«Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων»,υπογράφηκε χθες το Συμφωνητικό Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης με Τίτλο:«ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΔΕ) ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ» μεταξύ του Δημάρχου Πύληςκ. Κων/νου Μαράβα και της εταιρείας ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί  Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης Κάτω των Ορίων του ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από τη ΔΕΗ  Α.Ε., όπως προβλέπεται στον όρο 4.3.1.17 της Α.Π. οικ. 34701/04-08-2018 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: ΨΩΧ74653Π8-23Λ), σύμφωνα με το ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΗΠ/105/09-01-2018 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε.