28 Φεβ 2024 23:29

“Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων”

                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 24/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμού των όρων του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας  καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου

Στην Πύλη, σήμερα 11 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 4994/7-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης            »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ 1 του ΔΚΚ- ν3463/06, οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών  τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την  επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄)  και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄). (Ε1) (Β5)

Ο δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια καυσίμων της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 236.592,96 Ευρώ.  

Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ. 11389/8-3-1993) .

Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2011 θα προβλεφθούν οι πιο κάτω πιστώσεις:

1.     Κ.Α. 10.6643.001 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» ποσού 55.000 €

2.     Κ.Α. 10.6641.001  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσού 50.000 €.

3.     Κ.Α. 20.6641.001  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων καθαριότητας», ποσού 90.000 €

4.     Κ.Α. 30.6641.001«Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων» ποσού 100.000 €

Η τεχνική υπηρεσία συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και το σχέδιο της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού. Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και να καθορίσουν τον τρόπο εκτέλεσης και τους όρους του διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 και άρθρο 4 παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ .

Επίσης σύμφωνα με την παρ. α του άρθρου 10 του ΕΚΠΟΤΑ(απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ

11389/1993-ΦΕΚ 185/93 τ.Β')αναφέρει για τους ανοικτούς διαγωνισμούς:

α)Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην υπηρεσία εκδόσεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων ή των 20 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας, υποχρεωτικής για τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την παραπάνω προθεσμία των 20 ημερών ανεφάρμοστη, τότε η προθεσμία αυτή μπορεί να περιοριστεί, με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μέχρι δέκα (10) ημέρες.

Προτείνω όπως η προθεσμία του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων

περιοριστεί στις δέκα (10) ημέρες,αφού δεν υπάρχει καμία ενεργή σύμβαση από τους πρώην

συνενούμενους Δήμους και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την κίνηση των

οχημάτων,μηχανημάτων και γενικά την εξυπηρέτηση των δημοτών(αποκομμιδή

απορριμμάτων,κόψιμο χόρτων,καθαρισμός δρόμων κ.λ.π.)και για το λόγο αυτό πρέπει να  

επισπευστεί η διαδικασία του διαγωνισμού.

Και κάλεσε την οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1) το άρθρο 4 του 2286/95

2) τα άρθρα 3 και 4 του ΕΚΠΟΤΑ

3) Τις διατάξεις του άρθρου 103 και 209 παρ.1 του Ν.3463/06

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ-Ομόφωνα

1)Εγκρίνει τον περιορισμό προθεσμίας διενέργειας  του ανοικτού διαγωνισμού για την

προμήθεια καυσίμων στις δέκα (10) ημέρες,λόγω του επείγοντος του θέματος.

2)Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία.

3) Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό.

4) Καθορίζει τους εξής όρους ανοικτού διαγωνισμού:

Ο Δήμαρχος Πύλης  διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης καθώς και λιπαντικών για όλα τα μηχανήματα-οχήματα-χλοοκοπτικά  για τις ανάγκες του Δήμου Πύλης, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Τμήμα  Εμπορίου Ν. Τρικάλων την 11-04-2011.

ΆΡΘΡΟ 1

Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),

και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.

Το  αριθμ. 39/25-11-2010 πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής  Τρικάλων , περί εξουσιοδότησης στους ΟΤΑ Α΄Βαθμού  και των ΝΠΔΔ όλου του Νομού, για την ανάδειξη προμηθευτών, χορηγιών, προμηθειών των ΟΤΑ .

ΑΡΘΡΟ 2 ο

Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός.

Στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 υπάρχουν εγγεγραμμένες οι κάτωθι πιστώσεις:

 Κ.Α. 10.6643.001 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» ποσού 55.000 €

 Κ.Α. 10.6641.001  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσού 50.000 €.

  Κ.Α. 20.6641.001  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων καθαριότητας», ποσού 90.000 €

 Κ .Α. 30.6641.001«Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων» ποσού 100.000 €

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για ολόκληρο το Δήμο Πύλης  :

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

    40.000

         35.080,00 €

2

Πετρέλαιο κίνησης

    87.000

       129.108,00 €

4

Βενζίνη Αμόλυβδη

    15.000

         24.930,00 €

5.

Ελαιολιπαντικά

         539

           3.234,00 €

             ΣΥΝΟΛΟ

 

       192.352,00 €

            ΦΠΑ 23%

 

         44.240,96 €

            ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

       236.592,96 €

Σε περίπτωση διαφορετικών σημείων παράδοσης των καυσίμων:

Η δαπάνη για την προμήθεια ανά Δημοτική ενότητα, στην οποία θα γίνεται η παράδοση των καυσίμων, έχει ως εξής:

Α. Για τη Δημοτική Ενότητα Πύλης:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

    11.000

            9.647,00 €

2

Πετρέλαιο κίνησης

    22.000

          32.648,00 €

3

Βενζίνη Αμόλυβδη

      7.000

          11.634,00 €

                  ΣΥΝΟΛΟ

 

 

          54.929,00 €

               ΦΠΑ 23%

 

          12.633,67 €

        ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

          67.562,67 €

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πύλης

Β. Για τη Δημοτική Ενότητα Αιθήκων

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

          6.000

             5.262,00 €

2

Πετρέλαιο κίνησης

        11.000

           16.324,00 €

3

Βενζίνη Aμόλυβδη

          1500

             2.493,00 €

                 ΣΥΝΟΛΟ

 

           24.079,00 €

                ΦΠΑ 23%

 

             5.538,17 €

           ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ

 

           29.617,17 €

 

 

 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της δημοτικής ενότητας Αιθήκων

Γ. Για τη Δημοτική Ενότητα Γόμφων

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

          9.000

             7.893,00 €

2

Πετρέλαιο κίνησης

        15.000

           22.260,00 €

4

Βενζίνη Aμόλυβδη

         3.000

             4.986,00 €

                 ΣΥΝΟΛΟ

 

           35.499,00 €

                ΦΠΑ 23%

 

             8.164,77 €

           ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ

 

           43.663,77 €

 

 

 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της δημοτικής ενότητας Γόμφων

Δ. Για τη Δημοτική Ενότητα Μυροφύλλου

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

 

 

2

Πετρέλαιο κίνησης

         5.000,00

           7.420,00 €

4

Βενζίνη Aμόλυβδη

 

 

                 ΣΥΝΟΛΟ

 

           7.420,00 €

                ΦΠΑ 23%

 

           1.706,60 €

           ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ

 

           9.126,60 €

 

 

 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της δημοτικής ενότητας Μυροφύλλου

Ε. Για τη Δημοτική Ενότητα Νεράιδας

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

 

 

2

Πετρέλαιο κίνησης

         9.000,00

           13.356,00 €

4

Βενζίνη Aμόλυβδη

 

 

                 ΣΥΝΟΛΟ

 

           13.356,00 €

                ΦΠΑ 23%

 

             3.071,88 €

           ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ

 

           16.427,88 €

 

 

 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της δημοτικής ενότητας Νεράιδας

ΣΤ. Για τη Δημοτική Ενότητα Πιαλείων

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

          8.000

             7.016,00 €

2

Πετρέλαιο κίνησης

        14.000

           20.776,00 €

4

Βενζίνη Aμόλυβδη

          2.000

             3.324,00 €

                 ΣΥΝΟΛΟ

 

           31.116,00 €

                ΦΠΑ 23%

 

             7.156,68 €

           ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ

 

           38.272,68  €

 

 

 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της δημοτικής ενότητας Πιαλείων

Η. Για τη Δημοτική Ενότητα Πινδέων

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα σε λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

          6.000

             5.262,00 €

2

Πετρέλαιο κίνησης

        11.000

           16.324,00 €

4

Βενζίνη Aμόλυβδη

          1.500

             2.493,00 €

                 ΣΥΝΟΛΟ

 

           24.079,00 €

                ΦΠΑ 23%

 

             5.538,17 €

           ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ

 

           29.617,17 €

 

 

 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της δημοτικής ενότητας Πινδέων

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια υγρών καυσίμων έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  236.592,96 με το ΦΠΑ € για διάστημα ενός έτους, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού είτε ανά δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές ενότητες όπως ορίζονται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια θα γίνεται μόνο εντός των ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

Ο Δήμος Πύλης  διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ' ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για μέρος των απαιτούμενων καυσίμων ανά είδος ή και ανά δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων.

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει  τον ανάδοχο.

Ο Δήμος Πύλης  διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά 20%  με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)}. Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης (option) ανέρχεται σε 46.522,49 € και συγκεκριμένα:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Πετρέλαιοθέρμανσης

   8.000,00

  7.016,00 €

2

Πετρέλαιοκίνησης

17.400,00 

25.821,16 €

3

Βενζίνη Aμόλυβδη

  3.000,00

  4.986,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

 

37.823,16 €

ΦΠΑ 23%

 

  8.699,33 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

46.522,49 €

ΑΡΘΡΟ 3 ο

Τεχνικές προδιαγραφές.

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Πύλης πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.

Επίσης :

α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

β)Η βενζίνη super θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α).

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάμειξή της με βενζίνη αμόλυβδη ή νερό ή πετρέλαιο.

γ) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.)

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Tονίζεται ότι ο Δήμος Πύλης διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

ΆΡΘΡΟ 4 ο

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Πύλης, Ηρώων 1940-41  από την Επιτροπή Διαγωνισμού και Εισήγησης για τις Προμήθειες, την Τετάρτη 27 Απριλίου 2011   και ώρα. 11.00 π.μ.

(Λήξη Αποδοχής Προσφορών).

ΆΡΘΡΟ 5 ο

Λήψη πληροφοριών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

στα γραφεία του Δήμου Πύλης,

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 24313 52107 -110  Γραφείο Προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ 6 ο

Χρόνος – Τόπος – Τρόπος παράδοσης.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Πύλης  ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο Δήμος Πύλης  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων  που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο Πύλης  με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων. Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται από σημεία που βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Πύλης  Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή παραγγελία από το Δήμο Πύλης.

Σε περίπτωση διαφορετικών σημείων παράδοσης των καυσίμων:

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου  Πύλης ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.

Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη  και ελαιολιπαντικά θα γίνεται εντός των Διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας του Δήμου Πύλης  ανάλογα με την γεωγραφική ενότητα όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Συγκεκριμένα:

Α. Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας Πύλης θα γίνεται  εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας αυτής.

Β.  Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας Αιθήκων θα γίνεται  εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας αυτής.

Γ. Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας Γόμφων  θα γίνεται  εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας αυτής.

Δ. Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας Νεράϊδας   θα γίνεται  εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας αυτής.

Ε. Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας Μυροφύλλου  θα γίνεται  εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας αυτής.

ΣΤ. Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας Πιαλείων   θα γίνεται  εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας αυτής.

Η. Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας Πινδέων   θα γίνεται  εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας αυτής.

Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή εντολή από το Δήμο Πύλης .

Ο Δήμος Πύλης δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο Πύλης με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων. 

ΆΡΘΡΟ 7

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και

διάθεση υγρών καυσίμων, και εφόσον διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων επιθυμούν να

λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:

1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% του προϋπολογισμού. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

1.  Την ημερομηνία έκδοσης.

2.  Τον εκδότη.

3.  Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.

4.  Τον αριθμό της εγγύησης.

5.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

6.  Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7.  Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ημερομηνία διαγωνισμού β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

–     Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

–     Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις

φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ)

και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι

εγκατεστημένοι.

στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα .

 

2.ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 5% του προϋπολογισμού,

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:

–     Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

–     Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή άλλου αντίστοιχου με αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή στην περίπτωση αυτή αναζητείται αυτεπάγγελτα αντίγραφο  ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπρόσωπος της συμμετεχούσης εταιρείας.

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

–     Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

–     Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

.    ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

δ.  Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να
προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Επιπροσθέτως, θ' αναφέρεται Αριθμός Τηλεομοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις .

ε. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες.

ΆΡΘΡΟ 8

Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή  με άλλο  τρόπο) μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Πύλης με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη  όλες οι κρατήσεις (1% φόρος,                      1,5% ΤΕΑΔΥ, 0,50% ΤΠΔΥ για τα καύσιμα και 4% φόρος και 1,5% ΤΕΑΔΥ και 0,50% ΤΠΔΥ για τα ελαιολιπαντικά),καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Τμήμα Εμπορίου Νομού Τρικάλων.

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

ΆΡΘΡΟ 9

Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος Πύλης  μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

Αν ο Δήμος Πύλης  κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, όποτε ο μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΆΡΘΡΟ 10

Φάκελος προσφοράς

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια

γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά που θα περιγράφονται με ακρίβεια και σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία.

Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου.

</div>

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΆΡΘΡΟ 11

Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν.

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται σ' ένα νέο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζει σχετική πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιμών .

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς.

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό.

ΆΡΘΡΟ 12

Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

1.  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Πύλης, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο Πύλης κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Δ.Σ. που αποφαίνεται τελικά.

Ο Δήμος Πύλης  υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΆΡΘΡΟ 13

Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Σύμβαση

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο Πύλης  η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα   καύσιμα   που  θα προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών,   των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Ο Δήμος Πύλης  διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήμου κάθε ποσότητα καυσίμου που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.

 

ΆΡΘΡΟ 14

Εγγυήσεις

1.    Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού κάθε ομάδας με Φ.Π.Α, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού κάθε ομάδας με ΦΠΑ  που υποβάλει προσφορά  ή συνολικά επί του προϋπολογισμού . Για  ΜΜΕ,  ενώσεις  ΜΜΕ,  συνεταιρισμούς,  ενώσεις προμηθευτών  το ανωτέρω  ποσοστό μειώνεται στο μισό.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.

2.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του  υλικού  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο συμβαλλόμενους.

ΆΡΘΡΟ 15

Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΆΡΘΡΟ 16

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πύλης.

ΆΡΘΡΟ 17

Άλλα στοιχεία

Ο Δήμος Πύλης, κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Λέφας Παναγιώτης

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ