03 Οκτ 2023 23:12

“Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αρδευτικών σωλήνων στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς”

                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ.: 28/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: “Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αρδευτικών σωλήνων στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς”

Στην Πύλη, σήμερα 15 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 5198/11-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης            »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από την αρμόδια επιτροπή υποβλήθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την ενοικίαση αρδευτικών σωλήνων στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων που έγινε στο Δήμο στις 15-4-2011.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ.98/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την 10/2011 απόφασή της καθώς και τα πρακτικά της δημοπρασίας από τα οποία προκύπτουν οι πλειοδότες και οι τιμές που δόθηκαν.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού διαπίστωσε ότι η δημοπρασία έγινε σύμφωνα με το Νόμο και οι προσφερθείσες τιμές είναι συμφέρουσες για το Δήμο.

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

-Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αρδευτικών σωλήνων στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς επειδή οι προσφερόμενες τιμές είναι συμφέρουσες για το Δήμο,αντίστοιχα στους τελευταίους πλειοδότες για τοn αριθμό των σωλήνων  που δήλωσαν και με την τιμή όπως ακριβώς φαίνονται στο πρακτικό της δημοπρασίας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης,ήτοι:

1.-Ο Σαργιώτης Νικόλαος του Δημ.,κάτοικος Λυγαριάς με τιμή προσφοράς 1,20 euro/ σωλήνα -τεμάχια 40

2.-Ο Μηλιώτης Γεώργιος του Αχιλλέα,κάτοικος Λυγαριάς με τιμή προσφοράς 1,20 euro/σωλήνα-τεμάχια 235

2.-Ο Τζιορτζιώτης Στέφανος του Κων.,κάτοικος Λυγαριάς με τιμή προσφοράς 1,20 euro/σωλήνα-τεμάχια 205

-Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για τους υπόλοιπους αρδευτικούς σωλήνες(το σύνολο των αρδευτικών σωλήνων ήταν 710)για τους οποίους δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης,σύμφωνα με τους όρους της αριθμ.10/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 28/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Λέφας Παναγιώτης

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ