25 Μάι 2024 19:46

«Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τοπική Κοινότητα Πηγής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ. Αποφ: 27/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τοπική Κοινότητα Πηγής»

Στην Πύλη, σήμερα 15 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 5198/11-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης            »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από την αρμόδια επιτροπή υποβλήθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την ενοικίαση αγρών στην Τοπική Κοινότητα Πηγής της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων που έγινε στο Δήμο στις 8-4-2011.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ.96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την 8/2011 απόφασή της καθώς και τα πρακτικά της δημοπρασίας από τα οποία προκύπτουν οι πλειοδότες και οι τιμές που δόθηκαν.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού διαπίστωσε ότι η δημοπρασία έγινε σύμφωνα με το Νόμο και οι προσφερθείσες τιμές είναι συμφέρουσες για το Δήμο.

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

-Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τοπική Κοινότητα Πηγής κατά την οποία πλειοδότησαν:

1.-Η Θώδη Ελένη του Σωκρ., συζ. Βασ. για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Αμμούδες», έκτασης 40 στρ., προσφέροντας το ποσό των 61,00 euro/στρ. ετησίως – εγγυητής Θώδης Κων/νος, κάτοικος Πηγής.

2.-Ο Λάζος Κων/νος του Αθαν., για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Γαυράκια», έκτασης 10 στρ., προσφέροντας το ποσό των 75,00 euro/στρ. ετησίως – εγγυητής Μαυρογιάννης Θεόδωρος του Χαρ. κάτοικος Πηγής.

3.-Ο Ρήγας Βασίλειος του Χρήστου, για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Καμέα-Κοκότι», έκτασης 21 στρ., προσφέροντας το ποσό των 35,50 euro/στρ. ετησίως – εγγυητής Κορδάμπαλο Νικόλαο, κάτοικος Τρικάλων.

4.-Ο Ρήγας Βασίλειος του Χρήστου, για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Βαρκά», έκτασης 30 στρ., προσφέροντας το ποσό των 35,50 euro/στρ. ετησίως -εγγυητής Κορδάμπαλος Νικόλαος, κάτοικος Τρικάλων.

5.-Ο Ρήγας Βασίλειος του Χρήστου, για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Καμέα», έκτασης 15 στρ., προσφέροντας το ποσό των 35,50 euro/στρ.ετησίως – εγγυητής Κορδάμπαλος Νικόλαος, κάτοικος Τρικάλων.

6.-Ο Ρήγας Βασίλειος του Χρήστου,για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Μουλούστι», έκτασης 20 στρ., προσφέροντας το ποσό των 35,50 euro/στρ. ετησίως -εγγυητής Κορδάμπαλο Νικόλαο, κάτοικος Τρικάλων.

-Το αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Γαυράκια», έκτασης 23,50 στρ. εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στην όλη διαδικασία της εκμίσθωσης αφού είναι ήδη μισθωμένο(αριθμ.απόφ.Δ.Σ.82/2009-πρώην Δήμου Γόμφων με την οποία χορηγείται παράταση μίσθωσης μέχρι 1-12-2012 στον ανωτέρω αγρό-μισθωτής Λαζαρίνας Δημήτριος του Βασ.) και για τον ανωτέρω λόγο δεν δημοπρατείται. Η επιτροπή της δημοπρασίας ενημέρωσε τους πλειοδότες για την μη δημοπράτηση του ανωτέρω  αγροτεμαχίου πριν από την έναρξη της δημοπρασίας.

Για το αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Αμμούδες», έκτασης 9 στρ., δεν παρουσιάστηκε κανείς πλειοδότης και προτείνω την επανάληψη της δημοπρασίας με τους ίδιους όρους όπως αυτοί καθορίστηκαν στην αριθμ. 8/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

<p>Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Λέφας Παναγιώτης

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ