19 Μάι 2024 11:17

“Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τοπική Κοινότητα Moυριάς”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ. Αποφ.: 25/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: “Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τοπική Κοινότητα Moυριάς”

Στην Πύλη, σήμερα 15 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 5198/11-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης            »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από την αρμόδια επιτροπή υποβλήθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την ενοικίαση αγρών στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων που έγινε στο Δήμο στις 8-4-2011.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ.99/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την 6/2011 απόφασή της καθώς και τα πρακτικά της δημοπρασίας από τα οποία προκύπτουν οι πλειοδότες και οι τιμές που δόθηκαν.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού διαπίστωσε ότι η δημοπρασία έγινε σύμφωνα με το Νόμο και οι προσφερθείσες τιμές είναι συμφέρουσες για το Δήμο.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

-Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς κατά την οποία πλειοδότησαν:

1.-Ο Καραΐσκος Αθανάσιος του Γεωργίου, για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Λόγγος»,έκτασης 6,875 στρ. προσφέροντας το ποσό των 35,10 euro/στρ. ετησίως-εγγυητής Λουλέ Κων/νο, κάτοικος Μουριάς.

2.-Η Γάτσιου Μαριάνα του Νικ., για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Τσαρδακιές», έκτασης 12,034 στρ., προσφέροντας το ποσό των 57,00 euro/στρ. ετησίως εγγυητής Λουλές Κων/νος,κάτοικος Μουριάς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Λέφας Παναγιώτης

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ