25 Μάι 2024 14:37

“Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς”

                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ. Αποφ: 26/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ:” Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς”

Στην Πύλη, σήμερα 15 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 5198/11-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης            »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από την αρμόδια επιτροπή υποβλήθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την ενοικίαση αγρών στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων που έγινε στο Δήμο στις 8-4-2011.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ.97/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την 7/2011 απόφασή της καθώς και τα πρακτικά της δημοπρασίας από τα οποία προκύπτουν οι πλειοδότες και οι τιμές που δόθηκαν.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού διαπίστωσε ότι η δημοπρασία έγινε σύμφωνα με το Νόμο και οι προσφερθείσες τιμές είναι συμφέρουσες για το Δήμο.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

-Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς κατά την οποία πλειοδότησαν:

1.-Ο Μηλιώτης Γεώργιος του Αχ.,για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Τασιά»,έκτασης 15 στρ.,προσφέροντας το ποσό των 35,10 euro/στρ. ετησίως-εγγυητής Ρούτα Θεοπίστη,κάτοικος Λυγαριάς.

2.-Η Τσιώλη Θεοπίστη του Τηλ.,για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Σγάρι»,έκτασης 10 στρ.,προσφέροντας το ποσό των 35,10 euro/στρ.ετησίως – εγγυητής Μηλιώτης Γεώργιος,κάτοικος Λυγαριάς.

3.-Ο Μηλιώτης Γεώργιος του Αχ.,για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Τασιά-Κοντοκλάρι»,έκτασης 17,125 στρ.,προσφέροντας το ποσό των 35,10 euro/στρ.ετησίως -εγγυητής Σαργιώτης Γρηγόριος,κάτοικος Λυγαριάς.

4.-Ο Σαργιώτης Γρηγόριος του Νικ.,για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Τασιά-Κοντοκλάρι»,έκτασης 17,125 στρ.,προσφέροντας το ποσό των 35,10 euro/στρ. ετησίως -εγγυητής Παπαιωάννου Νικόλαος,κάτοικος Λυγαριάς.

5.-Ο Τσιώκος Αχιλλέας του Χρ.,για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Τασιά-Κοντοκλάρι»,έκτασης 10 στρ.,προσφέροντας το ποσό των 35,10 euro/στρ.ετησίως -εγγυητής Τσιώκος Χρήστος,κάτοικος Λυγαριάς.

6.-Ο Τσιώκος Αχιλλέας του Χρ.,για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Τασιά-Κοντοκλάρι»,έκτασης 10 στρ.,προσφέροντας το ποσό των 35,10 euro/στρ.ετησίως -εγγυητής Τσιώκος Χρήστος,κάτοικος Λυγαριάς.

7.-Η Τσιώκου Ελένη του Ιωάννη,για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Τασιά-Κοντοκλάρι»,έκτασης 10 στρ.,προσφέροντας το ποσό των 35,50 euro/στρ.ετησίως -εγγυητής Μηλιώτης Γεώργιος,κάτοικος Λυγαριάς.

8.-Ο Παπαιωάννου Νικόλαος του Ιωάννη,για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Τασιά-Κοντοκλάρι»,έκτασης 10 στρ.,προσφέροντας το ποσό των 35,10 euro/στρ.ετησίως -εγγυητής Σαργιώτη Γρηγόριο,κάτοικος Λυγαριάς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Λέφας Παναγιώτης

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ