28 Φεβ 2024 07:35

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης κοινωνικού παντοπωλείου.

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη, 07 Ιουλίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 13117

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της αριθμ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης του ∆.Σ.

του ∆ήμου Πύλης

Αριθμός απόφασης 191/2015
 

Θ  Ε  Μ  Α:  Έγκριση  κανονισμού  λειτουργίας  και  διαχείρισης κοινωνικού παντοπωλείου.
Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος, σήμερα, στις τριάντα (30) Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα  14.30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση  το  ∆ημοτικό  Συμβούλιο  του  ∆ήμου  Πύλης,  ύστερα  από  την  αριθμ.
12577/26-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του ∆ημοτικού Συμβουλίου, στους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων   και στον κ.
∆ήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης  – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Κατεβάστε το Αρχείο