22 Φεβ 2024 22:30

«Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2008».

tn_orkwtoi logistesΣτην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 15 Οκτωβρίου 2009, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2008».

«Με βάση το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 του νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην έγκριση ή μη του Απολογισμού του Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2008.

Πριν συμβεί τούτο η Δημαρχιακή Επιτροπή παρέλαβε από την οικονομική υπηρεσία το σύνολο των κινήσεων και του λογαριασμού της διαχείρισης του περασμένου οικονομικού έτους.

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η σχετική απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Ο Απολογισμός, ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης πριν την υποβολή τους σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν ελεχθεί, από τον ορισμένο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Παπαποστόλου, ο οποίος παρευρίσκεται στην σημερινή μας Συνεδρίαση και στην διάθεση του Σώματος για σχετικές διευκρινήσεις.

Τον ευχαριστούμε πολύ όπως και όλους όσους εργάστηκαν για την σύνταξη του Απολογισμού που έχετε μπροστά σας.

 

1. ΕΣΟΔΑ

α/α

περιγραφή

προϋπολογισθέντα

βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

υπόλοιπα εισπρακτέα

1

Τακτικά έσοδα

3.158.743,56

1.761.190,60

1.698.343,51

62.779,21

2

Έκτακτα έσοδα

2.471.371,20

1.025.637,19

1.025.637,19

0,00

 

2. ΕΞΟΔΑ

α/α

περιγραφή

προϋπολογισθέντα

ενταλθέντα

 

πληρωθέντα έξοδα

 

1

Τακτικά έξοδα

6.709.003,19

3.387.184,10

 

3.387.184,10

 

 

2

Έκτακτα έξοδα

 

 

 

 

 

 

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

α/α

Περιγραφή

Ποσό

1

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους

80.974,33

2

Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2008

89.852,38

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ