24 Απρ 2024 09:46

Δράση: «Υποστήριξη επιχειρήσεων πρόσληψης ωφελουμένων σε θέματα ανάπτυξής τους»

ΠΡΑΞΗ «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
Α.Σ «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
Δράση 10. 5. «Υποστήριξη επιχειρήσεων πρόσληψης ωφελουμένων σε θέματα ανάπτυξής τους»
Φορέας Υλοποίησης: Κ.Ε.Α ΘΕΣΙΣ

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» υλοποιεί την Πράξη «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» με στόχο την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού του Δήμου Πύλης στα πλαίσια της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Στα πλαίσια της ανωτέρω Πράξης ο φορέας ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ σε συνεργασία με την Α.Σ, υλοποιεί τη Δράση 10.5. «Υποστήριξη επιχειρήσεων πρόσληψης ωφελουμένων σε θέματα ανάπτυξής τους», αναλαμβάνοντας ενέργειες διασύνδεσης με τουριστικές επιχειρήσεις, εμπορικό τομέα, πρωτογενή παραγωγή και άλλους τομείς στο Δήμο Πύλης.
Παρέχονται ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών σε θέματα κοινωνικής ευθύνης, για την πρόσληψη εργαζομένων σε κατάλληλες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης, ανάπτυξη σχεδίων βελτίωσης, προώθησης πωλήσεων, ένταξης καινοτομίας κ.α. σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων σε εργασιακά θέματα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα της ανωτέρω δράσης είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, η προώθηση της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης και η ευαισθητοποίηση επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων.
Συνεργαζόμενοι φορείς στην Α.Σ «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» είναι: Δήμος Πύλης, ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π., ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΠΥΛΗΣ Α.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. (ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ), Ι.Ν.Ε. – Γ.Σ.Ε.Ε., ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

Για πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση προσωπικού στο Δήμο Πύλης, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν στον φορέα ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ στα τηλέφωνα 2410287061-2.