20 Ιούλ 2024 22:37

Δωρεάν στειρώσεις ζώων συντροφιάς

Από το Α.Τ.Τ.Ο.Α. ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθμ 305/2023 (ΑΔΑ: 9ΞΧ1Ω14-Ψ6Ψ) απόφαση Δ.Σ., τα άτομα που εμπίπτουν στις κάτωθι κοινωνικές ομάδες και κατηγορίες:

 1. Άτομα με αναπηρία
 2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
 3. Μονογονεϊκές οικογένειες
 4. Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι
 5. Διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
 6. Ιδιοκτήτες ποιμνίων με έδρα το Δήμο Πύλης
 7. Κατά παράδοση μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι
 8. Οι πλημμυροπαθείς των Κοινοτήτων Παραποτάμου και Δροσερού

έχουν τη δυνατότητα

υποβολής αίτησης για δωρεάν στείρωση του ζώου συντροφιάς τους,

συνοδευόμενης από τα κατά περίπτωση σχετικά δικαιολογητικά τα χρονικά διαστήματα από την 1η Ιανουαρίου ως 31η Ιανουαρίου, από 1η Μαίου ως 31 Μαίου και από 1η Σεπτεμβρίου ως 30 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Πύλης και η προτεραιοποίηση των δικαιούχων θα γίνεται σύμφωνα με τη μοριοδότηση που προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσεται ο ενδιαφερόμενος είναι:

 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 3. Για τα Άτομα με αναπηρία απαιτείται Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ
 4. Για τους Ανέργους απαιτείται Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 5. Για τις Μονογονεϊκές οικογένειες, Πολύτεκνοι και Τρίτεκνοι απαιτείται  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Εκκαθαριστικό του τελευταίου έτους
 6. Για τους Διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα απαιτείται η Βεβαίωση ΚΕΑ
 7. Για τους Ιδιοκτήτες ποιμνίων απαιτείται η Δήλωση ΟΣΔΕ και τα βιβλιάρια των τριών πρώτων ζώων ποιμενικών της εκμετάλλευσης τα οποία εξαιρούνται του προγράμματος
 8. Η ετήσια άδεια μετακίνησης από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία για τις μετακινούμενα ποιμνία
 9. Βεβαίωση Προέδρου Κοινότητας για τις Κοινότητες Παραποτάμου και Δροσερού περί καταστροφής από την θεομηνία Daniel

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως ανταποκριθούν σχετικά.