07 Δεκ 2023 03:45

“Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πύλης (16-09).”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1ον: «Επί αιτήματος για την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης σε Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΣΤΑΘΜΟΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ)».

2ον: «Έγκριση διεξαγωγής Ημερίδας με τίτλο «ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΓΝΩΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ».

3ον: «Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π. με τίτλο «Σχολική Επιτροπή Τ.Ε.Ε. Πύλης Νομού Τρικάλων», μόνο ως προς την επωνυμία».

4ον: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

5ον «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

6ον: «Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο «Δασοτεχνική Διευθέτηση χαραδρώσεων Βρύση Μεγάλη και Βιτσινιά, Κλάδου Εικοσάρικου, συμβάλλοντος Δραμιζιώτη, χειμάρρου Πορταϊκού».

7ον: «Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου Δασοτεχνική Διευθέτηση χαραδρώσεων Βρύση Μεγάλη και Βιτσινιά, Κλάδου Εικοσάρικου, συμβάλλοντος Δραμιζιώτη, χειμάρρου Πορταϊκού».

8ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΥΛΗΣ»- Ανάθεση εκτέλεσης έργου».

9ον: «Αποδοχή πίστωσης από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης – Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης – Ανάθεση εκτέλεσης έργου».

10ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΔΕΣΗ ΕΩΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΔ ΡΟΠΩΤΟΥ»- Ανάθεση εκτέλεσης έργου».

11ον: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης οικ. Έτους 2008 για την εκτέλεση έργων».

12ον: «Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων Προγράμματος ΘΗΣΕΑ».

13ον: «Αποδοχή & κατανομή ΣΑΤΑ 2008 – Γ΄ ΔΟΣΗ».

14ον: «Μεταφορά λειτουργίας εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς λόγω εκτέλεσης έργου».

15ον: «Συμμετοχή Δήμου Πύλης σε Δ.Ε.Θ. έτους 2008 & σε Συνέδριο στη Βέροια 26 -27 Σεπτεμβρίου».

16ον: «Συγκρότηση Επιτροπής καταγραφής εμβαδού κατοικιών δημοτικών διαμερισμάτων».

17ον:«Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών από παράβολα αλλοδαπών».

18ον: «Επί πρακτικού Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού – δ.δ. Δήμου Πύλης».

19ον: «Επί αιτήσεων δημοτών μας».

20ον:«Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ