30 Σεπ 2023 06:36

“Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πύλης (10-12-2009)”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 10 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1ον: «Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. των έργων:

α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ»,

β) «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ»,

γ) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

2ον: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής των έργων:    

α) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Δ.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ»,  

β) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

3ον:  «Έγκριση της αριθμ. 276/2009 μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΤΟΥ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ».

4ον: «Αποδοχή πίστωσης από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων- Τροποποίηση Προϋπολογισμού – Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης».

5ον: «Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Μονάδων».

6ον: «Επί ρύθμισης καταβολής οφειλών από δημοτικά τέλη, φόρους κ.λ.π.  και λήψη μέτρων για την είσπραξη αυτών από τον Δήμο Πύλης».

7ον: «Επί αιτήσεων κατοίκων οικισμού ΠΟΡΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ».

8ον: «Επί αιτήσεως κατοίκων δ.δ. Πύλης».

9ον: «Επί αιτήσεως κ. Νικολάου Γρηγορίου του Νικολάου».

10ον: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2010».

11ον: «Έγκριση εκδήλωσης για την βράβευση επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Πύλης σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.».

12ον: «Νομιμοποίηση  εκπροσώπου Δήμου Πύλης για υπογραφή σχετικών με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος».

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ