ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης»

Kατεβάστε τα αρχεία

espd-request-v2.winrar

 

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ ΑΔΑ
3. espd-request-v2
3. espd-request-v2
4.Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_080622
5. Τεχνική περιγραφή
6. Προμετρήσεις-τιμές και μεταφορές
7. Προϋπολογισμός
8. Τιμολόγιο μελέτης
9. Γενική οριζοντιογραφία 1
9. Γενική οριζοντιογραφια 2
9. ΕΣΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ.signed
10. Ε.ΤΕ.Π.
10. Εξώφυλλο ΕΤΕΠ και ΤΣΥ
10. Τ.Σ.Υ.
11. ΣΑΥ
12. ΦΑΥ
13. Χρονοδιάγραμμα Gant
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ