ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Γόμφων, Πύλης και Πιαλείων

 

Κατεβάστε τα αρχεία

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΑΥ
ΤΕΥΔ.word
ΤΕΥΔ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συντήρηση – υποδομών Γομφων Πυλης Πιαλειων
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΣΥ
ΦΑΥ