Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης της πράξης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

Kατεβάστε τα αρχεία

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
2.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΑΔΑ
3.ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4.ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.signed
5.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.signed
6.ΕΕΕΣ
6.ΕΕΕΣ

 

ΕΕΕΣ.winrar