26 Σεπ 2023 18:27

“Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κέντρου δραστηριοτήτων αναψυχής στην Τ.Κ. Γαρδικίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

                                                                                             Λυγαριά 29-11-2011

                                                                                             Αριθμ. Πρωτ.-28456-

 

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κέντρου δραστηριοτήτων αναψυχής (Κανόε-Καγιάκ) στην Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ της Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης”.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: Δήμος Πύλης – Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου – Θέση «Γέφυρα Αλεξίου»

Είδος: Σχολή Κανόε – Καγιάκ, δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος – υπαίθριων δραστηριοτήτων – καταφύγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 200,00 ευρώ/μηνιαίως(μειωμένο μίσθωμα υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο της δαπάνης αποπεράτωσης του έργου).

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι είκοσι ένα (21) έτη .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 19-12-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 250,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα, Δ/νση: Λυγαριά Τρικάλων, Τηλέφωνο: 2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ