20 Απρ 2024 01:33

“Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

                                                                                 Λυγαριά   29-11-2011

                                                                               Αριθμ. Πρωτ.-28457-

 

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ της Δ.Ε. Πύλης του Δήμου Πύλης”.

                                 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που  περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: Δήμος Πύλης – Τοπική Κοινότητα Πύλης

Είδος: Εκθετήριο τυποποίησης – διαφήμισης & εμπορίας γεωργικών και γαλακτοκομικών προϊόντων

Θέση: Πλησίον της Τοξωτής γέφυρας Αγίου Βησσαρίωνα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία  δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 1.000,00 ευρώ/μηνιαίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους  2011, ημέρα Δευτέρα και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., στην Πύλη και στο  Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 19-12-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 1.200,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα, Δ/νση:Λυγαριά Τρικάλων, Τηλέφωνο: 2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ