Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στη Τ.Κ. Φήκης

 

Kατεβάστε τα αρχεία

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΗΚΗ ΚΗΜΔΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ
ΤΕΥΔ ΦΗΚΗ espd-request-v2(2)

4.Τεχνική περιγραφή
6.Προϋπολογισμός
7. Αναλυτικό τιμολόγιο
8. ΕΣΥ _ΕΠΙΚΑΙΡΟΠ_ΜΕ_4782_2021
9.ΕΤΕΠ
9.ΤΣΥ
10.Πίνακες ΣΑΥ
10.ΣΑΥ
11.ΦΑΥ
espd-request-v2

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΦΗΚΗΣ’ ΅Ενημέρωση 01.12.2021

espd-request-v2

ΕΕΕΣ ΦΗΚΗ espd-request-v2(2)

ΤΕΥΔ ΦΗΚΗ espd-request-v2(2)_1

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΡΓΟ Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης