28 Φεβ 2024 08:55

Δηλώσεις Βοσκοτόπων 2015

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δήμος Πύλης
Γεωπονική Υπηρεσία

 

Πληρ.: Φωτάκη Ε.
Τηλ. 2434350318
Email: efthymia.fotaki@0635.syzefxis.gov.gr

Πύλη 8/1/2015
Αριθμ Πρωτ: 279


Προκήρυξη – Πρόσκληση
 

Ο Δήμαρχος Πύλης
Έχοντας υπόψη:

1.    Την αριθμ 568/20-1-2004 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών, Εσωτερικών Δημ.Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας σχετικά με τους «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής»
2.    Τις διατάξεις περί της χρήσης των εντός της περιφέρειας του Δήμου βοσκήσιμων τόπων του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171Α’), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα Ν.Δ.4260/1962 ( ΦΕΚ186Α’ ), Ν.Δ. 703/1970 (ΦΕΚ 219Α’) Ν.994/1979 (ΦΕΚ 279Α) , Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246Α), Ν.2130/1993 (ΦΕΚ 62Α), Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113Α’ ) και ισχύουν
3.    Τις διατάξεις του Ν.1734/87 (ΦΕΚ 189 Α ) «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με την κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις»
4.    Τις διατάξεις του άρθ.8 του Ν.6238/1934 (ΦΕΚ 265Α’) και Ν. 4856/1930 (ΦΕΚ 316Α’) σχετικά με τα μελισσοσμήνη
5.    Τις διατάξεις του αρθ68 του Ν.Δ.30/30/1954 «Περί Αγροφυλακής»
6.    Τις διατάξεις του άρθρ103 του Δασικού Κώδικα (Ν.86/69, ΦΕΚ 7 Α’) περί παραχώρησης του δικαιώματος βοσκής εντός δημοσίων δασών στους Δήμους καθώς και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις αυτού
7.    Την αριθμ 1/22-8-2008 ΦΕΚ 1691-Τεύχ.Β’ Αγρονομική Διάταξη
8.    Τις διατάξεις του Β.Δ. ΦΕΚ174, Τεύχ.Πρώτον / 24-4-1936  « Περί μέτρων προς  πρόληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των ζώων»
9.    Τις διατάξεις περί Βεβαιώσεων και εισπράξεως εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων του Αρθρ11 του Ν.Δ.318/69 ( ΦΕΚ 212Α) , όπως αυτές τροποποιήθηκαν , συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα Ν.127/75 (ΦΕΚ 175Α’ ), Π.Δ. 22/82 (ΦΕΚ 3Α’) , Ν.1416/84 (ΦΕΚ18 Α) και ισχύουν
10.    Τις διατάξεις του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ113Α’)
11.    Τις διατάξεις του Ν.1080/80  ( ΦΕΚ 246Α’)
12.    Τις διατάξεις του Ν.Δ.4260/62 ( ΦΕΚ 186 Α’)
13.    Τις διατάξεις του Ν.127/75 ( ΦΕΚ 175 Α’)
14.    Τις διατάξεις του Ν. 3147/2003 ( ΦΕΚ 135/05.06.2003 Τεύχος Α’ ) περί «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις»
15.    Την Γν.ΝΣΚ 456/91  σχετικά με την δυνατότητα χρήσης βοσκότοπου κατόπιν κτήσης δημοτικότητας
16.    Τις διατάξεις του άρθρου 129 και 182 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ114Α/8-6-2006)
17.    Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ 1 και 2, αρθ84 παρ1 και 8 του Ν.3852/10 ( ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
18.    Τις διατάξεις του άρθ17 του Ν.4056/12(ΦΕΚ52 ΤεύχοςΑ’)
19.    Την αναγκαιότητα να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας μας, αλλά και οι τελικοί επωφελούμενοι- κτηνοτρόφοι, καθώς και να στηριχθεί η κτηνοτροφική παραγωγή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο


ΚΑΛΩ


τους κτηνοτρόφους του Δήμου Πύλης –μόνιμους και μετακινούμενους – να υποβάλλουν  για το έτος 2015  την σχετική ατομική υπεύθυνη δήλωση για την για την παραχώρηση δημοτικού βοσκότοπου.
        Η υποβολή της δήλωσης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ανεξάρτητα αν είχε υποβληθεί αντίστοιχη τα προηγούμενα έτη και ημερομηνίες υποβολής ορίζονται από
2 Φεβρουαρίου 2015 ως και 27 Φεβρουαρίου 2015.
                Το έντυπο της δήλωσης όπως αυτό επισυνάπτεται της παρούσης  διατίθεται από τα δημοτικά καταστήματα και τα ΚΕΠ του Δήμου Πύλης , αφορά αποκλειστικά το έτος 2015 και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
a.    Φωτοτυπία του  μητρώου  εκτροφής με πρόσφατη ημερομηνία θεώρησης  από το αρμόδιο Α.Κτηνιατρείο που υπάγεται η εκτροφή.(1η σελίδα με τα στοιχεία της εκμετάλλευσης και δεύτερη σελίδα με τα στοιχεία των ζώων και την θεώρηση)
b.    Την απόδειξη πληρωμής – εξόφλησης όλων ανεξαιρέτως οφειλών που αφορούν δημοτικούς βοσκότοπους μέχρι και το 2014.
c.    Όσοι έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας, Διατήρησης Αυτόχθονων φυλών, Νέων αγροτών κ.λ.π. θα πρέπει να προσκομίσουν και την απόφαση ένταξης.

           Οι δηλώσεις υποβάλλονται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ή με ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ή με fax προς την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Πύλης και με την αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού ως προς το περιεχόμενο και την ακρίβεια των στοιχείων.  

Εκπρόθεσμες, με ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές, ενώ η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα διασταύρωσης – επαλήθευσης στοιχείων με λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες.

 

Πύλη 8 Ιανουαρίου 2015
Ο Δήμαρχος Πύλης


Μαράβας Κωνσταντίνος