24 Ιούν 2024 03:17

“Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου”

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α :                                                                   

Για την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου στάσιμου  εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:                                                                                                               

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου  

2) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

3) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960  (47 Α) και 1642/ 1986 (125 Α),

4) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ' αυτόν,

5) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών     

6) βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου περί μη οφειλής    

7) φωτοαντίγραφο της ταυτότητας  

8) φωτοαντίγραφο του ίχνους θεώρησης του βιβλίου της ταμειακής μηχανής

 

ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ :

9) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,           

10) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

 

Λειτουργία ρυμουλκούμενων ή αυτοκινούμενων καντινών σε ιδιωτικό χώρο  
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 2 του ΠΔ 254/2005 (ΦΕΚ 307/2005 τεύχος Α') :


1)
Απαιτείται άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της Υ.Α. Α1β/8577/83   

2)</strong> Ο ωφέλιμος χώρος των καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.     

3) Εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας     

4) Βιβλιάριο υγείας

5) Για τη λειτουργία καντίνας, απαιτείται και έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης. 

6) Βεβαίωση από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περ/κής Ενότητας Καρδίτσας, εισόδου – εξόδου από το οικόπεδο όπου θα στηθεί η καντίνα (για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν το 2012)

7) Τεχνική έκθεση Μηχανολόγου θεωρημένη από τη Δ/νση Συγκοινωνιών, για αλλαγή χρήσης, αν πρόκειται για τροχόσπιτο ή άλλο ρυμουλκούμενο όχημα  

 

Π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς :     

Η καντίνα θα πρέπει να είναι ρυμουλκούμενη (από συγκεκριμένο όχημα) ή αυτοκινούμενη με αριθμό κυκλοφορίας, να μην είναι σταθερά συνδεδεμένη με το έδαφος και να μην έχει σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΚ).